IMSI catcher a dokumenty regulace spektra

Dotaz byl úspěšný.

Karel Novotný

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám tímto o zaslání veškerých dostupných informací v elektronické podobě k použití tzv. IMSI catcher a podobných zařízení v ČR.

1) Zákonost použití zařízení jako "IMSI catcher", "simulátorů mobilní sítě", "virtuálních BTS" nebo "rušiček mobilních telefonů" v ČR jak složkami státní správy jako Policie ČR a dalších, tak i fyzickými osobami.

2) Veškeré dostupné informace a komunikaci bez omezení včetně právních dokumentů, emailů a dalších od provozovatelů mobilních sítí, které mohou zmiňovat nebo pojednávají o "IMSI catcher", "simulátorech mobilní sítě", "virtuálních BTS" nebo "rušiček mobilních telefonů" v ČR.

3) Smlouvy a dohody s provozovateli telekomunikačních sítí nebo služeb, jako jsou například provozovatelé mobilních sítí o "IMSI catcher", "simulátorech mobilní sítě", "virtuálních BTS" nebo "rušiček mobilních telefonů" v ČR.

S přátelským pozdravem,

Karel Novotný

Podatelna Český telekomunikační úřad, Český telekomunikační úřad

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 6.12.2013 11:36:30 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - IMSI catcher a dokumenty regulace spektra elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 6.12.2013 11:36:30 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí datové zprávy podané na adresu el. podatelny
Českého telekomunikačního úřadu (Instituce [Český telekomunikační úřad vyžaduje e-mail]).
==============================================================

Datum podání : 6.12.2013 11:36:30
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - IMSI catcher a dokumenty regulace spektra

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 6.12.2013 17:27:46
Identifikátor dokumentu: CTU0X03IGJCS
ČJ: Odes. obsahu zprávy: Žádost o informace podle dota
Vaše evidenční údaje: Novotný Karel, U Svobodárny 5a/, 19900 Praha 9, [FOI #683 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

statni_kontrola, Český telekomunikační úřad

Český telekomunikační úřad

se sídlem Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02

225 02 Praha 025

 

                                                                                                         
V Praze 18. prosince 2013

 

Čj. ČTÚ-128 838/2013-620

PID: CTU0X03IGJCS

 

 

 

K Vaší žádosti ze dne 6. 12. 2013 o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
zákonů Vám sdělujeme k jednotlivým dotazům:

 

1)    Zákonnost použití zařízení jako „IMSI catcher“, „simulátorů mobilní
sítě“, „virtuálních BTS“, nebo „rušiček mobilních telefonů“ v ČR jak
složkami státní správy jako Policie ČR a dalších, tak i fyzickými osobami.

 

Uvedená zařízení lze v České republice provozovat (využívat kmitočty)
pouze při splnění podmínek stanovených v zákoně č. 127/1005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších změn. V případě
rušiček mobilních telefonů se jedná o dodržení § 100 odst. 1
„Provozovatelé strojů, přístrojů a zařízení (dále jen "zařízení"), jejichž
provozováním vzniká vysokofrekvenční energie, jsou povinni zajistit, aby
vysokofrekvenční energie těchto zařízení nezpůsobovala rušení provozu
elektronických komunikačních zařízení a sítí, popřípadě rušení poskytování
služeb elektronických komunikací nebo provozování radiokomunikačních
služeb, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak.“ Zvláštními předpisy
v tomto případě je např. zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky
(rušení provozu elektronických komunikací za podmínek stanovených v § 39),
zákon č. 555/1991 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
(použití zvláštní techniky k zabránění nedovolené komunikace osob ve
výkonu trestu nebo vazby a k vyhledávání radiotelekomunikační techniky
v objektech věznic podle § 16b), nebo zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených
silách České republiky (rušení provozu elektronických komunikací za
podmínek stanovených v § 42b). Použít další zmíněná zařízení – IMSI
catcher, simulátor mobilní sítě, virtuální BTS – pokud se jedná o vysílací
rádiová zařízení, mohou v souladu se zákonem o elektronických komunikacích
pouze operátoři mobilních sítí, kteří jsou držiteli kmitočtových přídělů
na příslušné rádiové kmitočty. Zpravodajské služby mohou uvedenou techniku
požívat v souladu s ustanoveními zvláštních zákonů, jako je např. zákon č.
154/1999 Sb., o Bezpečnostní informační službě. Fyzické osoby, právě tak
jako právnické osoby podnikající nebo nepodnikající, jejichž činnost není
upravena některým zvláštním zákonem, se využíváním rádiových kmitočtů výše
uvedenými vysílacími rádiovými zařízeními dopouštějí přestupku nebo
správního deliktu, definovaném v §§ 118 a 119 zákona o elektronických
komunikacích.

V případě dotazu č. 1 nejde o poskytnutí informace v režimu zákona
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, ale pouze o dotaz k problematice zákonnosti použití výše
uvedených zařízení.

 

 

2)    Veškeré dostupné informace a komunikaci bez omezení včetně právních
dokumentů, emailů a dalších od provozovatelů mobilních sítí, které mohou
zmiňovat nebo pojednávají o „IMSI catcher“, „simulátorech mobilní sítě“,
„virtuálních BTS“ nebo „rušiček mobilních telefonů“ v ČR.

 

Český telekomunikační úřad nemá k dispozici žádné informace, které nejsou
dostupné z veřejných zdrojů, ani žádnou komunikaci ohledně těchto zařízení
s provozovateli mobilních sítí.

 

3)    Smlouvy a dohody s provozovateli telekomunikačních sítí nebo služeb,
jako jsou například provozovatelé mobilních sítí o „IMSI catcher“,
„simulátorech mobilní sítě“, „virtuálních BTS“ nebo „rušiček mobilních
telefonů“ v ČR.

 

Český telekomunikační úřad nemá uzavřenu žádnou smlouvu ani dohodu
s provozovateli mobilních sítí, týkající se těchto zařízení.

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Miroslav Charbuský v. r.

                                                                      
       ředitel odboru

státní kontroly elektronických komunikací

 

 

Za správnost vyhotovení: Ing. Zdeněk Laštovička

Adresa k odeslání e-mailem: Karel Novotný

<[FOI #683 e-mail] ??>