Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Romana prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

iInsolvencni spravce

Čekáme, až si Romana přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v letošním roce jsem ukončila VŠ s titulem Mgr.,již 5 let pracumi jako prisedici trestního senátu,chtěla bych se stát insolvencnim spravcem,je to možné a pokud ano,co vše je k tomu potřeba.

S přátelským pozdravem,

Romana Králová

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - iInsolvencni
spravce" s evidenčním číslem 281e52e0-ba65-4ae2-8687-2ebd97fec55d a s
běžným číslem 30537/2017 bylo doručeno dne 05.07.2017 12:11:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážená paní magistro,

 

            k Vaší žádosti o informace ze dne 5. 7. 2017 uvádíme
následující. V souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zákona č. 312/2006 Sb., o
insolvenčních správcích, vydá Ministerstvo spravedlnosti ČR na návrh
povolení vykonávat činnost insolvenčního správce fyzické osobě, která:

·         je plně svéprávná a bezúhonná,

·         na vysoké škole v členském státě získala nebo jí bylo členským
státem uznáno vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu,

·         vykonala zkoušku insolvenčního správce,

·         vykonávala po dobu alespoň 3 let odbornou praxi v oblasti
související s výkonem funkce insolvenčního správce, zejména v oblasti
práva, ekonomie, daňového poradenství, účetnictví, auditu nebo řízení
podniku,

·         uzavřela na svůj náklad smlouvu o pojištění odpovědnosti za
škodu, která by mohla vzniknout v souvislosti s výkonem funkce
insolvenčního správce podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho
řešení nebo s činností zaměstnanců insolvenčního správce při výkonu funkce
pro celou dobu trvání této funkce,

·         má personální a materiální vybavení pro výkon činnosti
insolvenčního správce podle § 13a citovaného zákona.

            Povolení může fyzické osobě vydat Ministerstvo spravedlnosti
pouze v případě, že ke dni podání návrhu neuplynulo více než šest měsíců
ode dne vykonání zkoušky insolvenčního správce. Podrobnosti o zkouškách
insolvenčních správců upravuje vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a
dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců. Dále si Vás
dovolujeme odkázat na internetové stránky Ministerstva spravedlnosti ČR,
kde pod odkazem
[1]http://insolvencni-zakon.justice.cz/inso...
naleznete nejen k otázce zkoušek další informace.

Jde-li o předpoklad vykonání odborné praxe, tato se posuzuje u každé
žádosti o vykonání zkoušky individuálně, přičemž odborná praxe ukončená
před více než 10 lety přede dnem podání žádosti o vykonání zkoušky se do
odborné praxe vyžadované zákonem nezapočítává (vizte ustanovení § 4a odst.
2 výše uvedené vyhlášky). Co se týče obsahu odborné praxe, je nutné, aby
prokazovaná praxe skutečně bezprostředně souvisela s výkonem funkce
insolvenčního správce a aby měla praktický (nikoli jen teoretický)
charakter. Tento požadavek obecně splňuje praxe v oblasti advokacie,
daňového poradenství, účetnictví, auditu, exekuce, řízení podniku, dále
praxe správce konkursní podstaty a zaměstnance insolvenčního správce,
přičemž u zaměstnance insolvenčního správce je rozhodná konkrétní náplň
(druh) práce. U dalších odborných praxí je rovněž rozhodná konkrétní náplň
odborné praxe.

Současně je třeba zdůraznit, že s ohledem na náročnost a zodpovědnost
funkce insolvenčního správce, a tedy odůvodněný požadavek vysoké odborné
kvalifikace insolvenčních správců, se odborná praxe vykonaná před
dosažením vysokoškolského vzdělání magisterského studijního programu
obecně neuznává, neboť intenzita a rozsah takové odborné praxe není
dostačující. Profese insolvenčního správce se obtížností zkoušky, povinnou
odbornou praxí, povinným pojištěním a dalšími předpoklady blíží právnickým
profesím, např. advokacii, tedy i podmínky odborné praxe je nutné vykládat
analogicky, přičemž právnické profese vyžadují doložení koncipientské či
obdobné praxe absolvované až po dosažení magisterského titulu. Je nutné
vycházet z předpokladu, že uchazeč nejdříve musí získat potřebné
teoretické znalosti a až poté se může v plném rozsahu věnovat jejich
aplikaci. Výjimkou z této zásady by byla taková odborná praxe, kterou lze
plnohodnotně konat s nižším stupněm vzdělání [např. zaměstnanec
insolvenčního správce, dále vizte ustanovení § 4 a 5 zákona č. 523/1992
Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, nebo
ustanovení § 3 a 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých
zákonů (zákon o auditorech)].

 

S pozdravem

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [2][emailová adresa]

[3]www.justice.cz

 

[4]http://www.mzv.cz/public/bd/da/b6/239907...

 

 

References

Visible links
1. http://insolvencni-zakon.justice.cz/inso...
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Romana prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.