Hygienické kontroly v restauracích

Michaela Rybičková vznesl tento dotaz dotaz na Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michaela Rybičková

Povinný subjekt: Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych vědět, zda máte k dispozici statistiky hygienických kontrol pražských restaurací a bister. Pokud ano, v jakém jsou formátu? A můžete mi je poskytnout?

S přátelským pozdravem,

Michaela Rybičková

Michaela Rybičková

Vážená paní Kunstovná,

děkuji za Vaši odpověď i odkaz na výroční zprávu. Jako laik jsem ji na stránkách nemohla najít. Dokument ovšem přesně nesplňuje moje požadavky - zajímaly by mne údaje o konkrétních restauracích, kde bylo zjištěno porušení předpisů. Uvítala bych co nejaktuálněšjí data - tedy za rok 2012 a případně i leden a únor 2013, jsou-li k dispozici.

Jsou to pro mě jako občana Prahy důležité informace, abych věděla, kterým podnikům se v zájmu mého zdraví vyhnout.

Co se týče formátu, vyhovoval by mi strojově čitelný formát (např. CSV, XLS).

S pozdravem,

Michaela Rybičková

Informace pro všechny,

Z TÉTO ZPRÁVY BYLY ODSTRANĚNY OSOBNÍ ÚDAJE
------------------------------------------------------------------

28/2/2013

Vážená paní
Michaela Rybičková
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
[FOI #301 e-mail] ??
č.j. HSHMP 09002/2013
V Praze dne 28.2.2013

Žádost o podání informace podle zákona č.106/1999 Sb. - odpověď

Vážená paní,

k Vaší žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb.,o svobodném přístupu
k informacím, ve věci statistiky hygienických kontrol pražských restaurací a
bister sděluji, že velice podrobné výroční zprávy o činnosti oboru hygiena
výživy a předmětů běžného užívání od roku 2007 do roku 2011 jsou volně
přístupné veřejnosti na webových stránkách Hygienické stanice hlavního města
Prahy - www.hygpraha.cz, sekce odborné informace - hygiena výživy a předmětů
běžného užívání. Výroční zpráva za rok 2012 se zpracovává a po dokončení
bude vyvěšena tamtéž.

Pokud informace ve výročních zprávách nebudou pro Vás dostatečné, je třeba
upřesnit, o jaké konkrétní statistické informace k hygienickým kontrolám se
Vám jedná a jaké časové období by měly zahrnovat. Podle charakteru těchto
požadovaných údajů lze teprve vyhodnotit, zda jsou tyto údaje evidovány v
informačním systému hygieny výživy nebo je nutné je zpětně vyhledat v
archivovaných spisech a materiálech, tedy stanovit časovou a personální
náročnost na jejich vypracování, včetně finančních nákladů, které to bude
představovat. Ceník vztahující se k poskytovaným údajům naleznete na
www.hygpraha.cz, rubrika zákon č.106/1999 Sb.

Pokud pro Vás budou informace z výročních zpráv dostatečné a nebudete
požadovat další údaje, považuji tímto Vaši žádost o informace podle zákona
č.106/1999 Sb. za vyřízenou.

S pozdravem

MUDr. Hana Kunstovná
vedoucí odboru HV a PBU

Hygienická stanice hl.m. Prahy
Rytířská 12
110 01 Praha 1

T: 296 336 700, F: 224 212 335
www.hygpraha.cz; [email address]

Informace pro všechny,

ODPOVĚĎ BYLA POVINNÝM SUBJEKTEM ZASLÁNA NA NESPRÁVNOU E-MAILOVU ADRESU,
TÍMTO PŘEPOSÍLÁME:
--

Od: odbor HVaPBU

15/3/2013

Vážená paní
Michaela Rybičková
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Odesláno e-mailem 15.3.2013 na e-mail:
[[1]email address]>

č.j. HSHMP 09002/2013

V Praze dne 15.3..2013
Žádost o podání informace podle zákona č.106/1999 Sb. - odpověď a výzva k
úhradě nákladů

Vážená paní,

k Vaší žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 25.2.2013 upřesněné dne
1.2.2013 o seznam konkrétních restaurací na území Hlavního města Prahy,
kde
bylo od 1.1.2012 do 28.2.2013 zjištěno porušení předpisů, sděluji:

Hygienická stanice hl.m. Prahy nevede žádnou databázi restaurací, kde by
mohla garantovat absolutní bezpečnost připravovaných pokrmů ani databázi
takových restaurací, kterým je třeba se vyhnout.
Vámi požadovanou informaci nelze způsobem, který ve svém upřesněném podání
uvádíte, použít. Požadovaná informace nemá žádnou výpovědní hodnotu ve
smyslu, zda se jedná o špatnou či dobrou restauraci a jaký je její stav v
současné době. To, že tam bylo zjištěno porušení předpisů, automaticky
neznamená, že se jedná o špatnou restauraci nebo že tam porušení
přetrvává.
Navíc tam může být v současné době již jiný provozovatel nebo restaurace s
jiným názvem.

Není zohledněn ani fakt, že kontroly mohly být v požadovaném období
provedeny jen v části na území Hlavního města Prahy evidovaných provozoven
nebo byly specificky zaměřeny, tudíž nebyla provedena standardní kontrola
v
celém rozsahu sledovaných parametrů.

Tento údaj pouze udává, v kterých restauracích, které byly v daném období
od
1.1.2012 do 28.2.2013 kontrolované, byly v době kontroly zjištěny závady,
které byly kvalifikovány jako porušení platných právních předpisů, ale
nikoli kterých předpisů se porušení týká a zda šlo o porušení, která mohla
ohrozit veřejné zdraví nebo o porušení formální, která na bezpečnost
pokrmů
nemohla mít vliv.

Tato informace nevypovídá nic o tom, zda se jedná o závady nahodilé (např.
způsobené neznalostí nebo nedbalostí personálu) nebo systémové (špatně
vedená restaurace, malá kontrola ze strany provozovatele, atd.), ani zda
se
jedná o závady odstranitelné ihned, v krátkém či delším časovém horizontu.
Nevypovídá nic o charakteru závad, tedy nejen o tom, zda se jedná ozávady,
které mohou ohrozit veřejné zdraví (nedodržování správné výrobní a
hygienické praxe) či o závady formální (např. v době kontroly nedostupné
dokumenty, které jsou doloženy dodatečně, chybějící označení provozovny),
ale ani o míře rizika jednotlivých typů závad, která pro ohrožení zdraví
konzumentů není vždy stejná a záleží na dalších v provozovně současně
zjištěných skutečnostech.

Protože informaci ve formě, v jaké ji požadujete, Hygienická stanice hl.m.
Prahy nemá okamžitě k dispozici a nemůže ji získat jinak než rozsáhlejším
zpracováním výstupů z interní evidence, které si vyžádá cca 3,5 hodiny
práce
1 pracovníka (viz sazebník úhrad na [2]www.hygpraha.cz), dovoluji si Vás
před
vypracováním a zasláním této informace požádat o zaplacení úhrady těchto
nákladů. Výzva k uhrazení těchto nákladů Vám byla zaslána poštou na
uvedenou
adresu.

S pozdravem

MUDr. Hana Kunstovná
vedoucí odboru HV a PBU

Hygienická stanice hl.m. Prahy
Rytířská 12
110 01 Praha 1

T: 296 336 700, F: 224 212 335
[3]www.hygpraha.cz; [[4]email address]

[5]ukázat citované pasáže

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
2. http://www.hygpraha.cz/
3. http://www.hygpraha.cz/
4. http://www.infoprovsechny.cz/help/office...
5. http://www.infoprovsechny.cz/request/hol...