Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Sevin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Homelessness in the Czech Republic

Čekáme, až si Sevin přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

I am seeking information regarding the psychological and health aspects of homelessness in the Czech Republic. Specifically, I request access to government reports, studies, or statistical data related to the mental health challenges faced by homeless individuals. Additionally, I am interested in information on government initiatives, programs, or collaborations aimed at addressing the psychological well-being and health of the homeless population. This may include details on support services, training programs for professionals working with homeless individuals, and any policies or guidelines in place to address mental health issues within the homeless community.

S přátelským pozdravem,

Sevin

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 30.11.2023 16:12:30 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Homelessness in the Czech Republic elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 30.11.2023 16:12:30 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
1.12.2023 07:05:44

Vaše zpráva ze dne: 30.11.2023 16:12:30
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Homelessness in the Czech Republic
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01QB7GB
Datum zaevidování: 1.12.2023 06:56:36

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
1.12.2023 07:05:44

Your message - dated 30.11.2023 16:12:30
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Homelessness in the Czech Republic
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01QB7GB
Date of registration: 1.12.2023 06:56:36

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Číslo jednací: MZDR 34591/2023-2/MIN/KAN
Identifikátor dokumentu: MZDRX01QBF5A
Odesilatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR, Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Sevin prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.