Holešovický trojúhelník, licenční smlouva, pilotní projekt informování obyvatel

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací.

I. K dopisu společnosti Holešovický Trojúhelník ze dne 23. 4. 2015

Pokud MČ P7 reagovala na tento dopis i jakkoliv jinak, než usnesením zastupitelstva 0087/15, pak žádám o poskytnutí této reakce. Např. pokud reagovala dopisem, pak o poskytnutí tohoto dopisu. Pokud se uskutečnila odesílatelem požadovaná schůzka, pak informací o tom kdy a kde se uskutečnila, kdo byl přítomen a jaký byl výsledek, resp. zápisu z tohoto jednání. Pokud byla žádost o schůzku odmítnuta, tak kdy, kým a proč... Případně o poskytnutí informace, že uvedené usnesení je jedinou reakcí MČ P7 na uvedený dopis.

II. K licenční smlouvě se společností Tribune Content Agency

Usnesením své rady č. 0514/15 MČ P7 schválila text licenční smlouvy se společností Tribune Content Agency. Žádám o poskytnutí informace, z jakého důvodu MČ P7 schválila text licenční smlouvy, který výslovně zapovídá takový způsob užití, který MČ P7 použila. Licenční smlouva výslovně zakazuje takovou změnu, která mění význam, tón nebo obecný kontext článku a zároveň zakazuje publikaci na Internetu. MČ P7 udělala v případě článku "Opravdu potřebujete vlastní vůz?" vydaném v Hobuletu 05/2015 obojí, neboť v podstatě to jediné, co plagiátor provedl, je právě změna tónu a vyznění článku, a navíc je článek publikován spolu s celým Hobuletem na Internetu.

III. K pilotnímu projektu komunikace v oblasti životního prostředí a dopravy

Svým usnesením číslo 0946/14 vzala Rada MČ P7 na vědomí dokument "Informace o pilotním projektu komunikace v oblasti životního prostředí a dopravy". Pilotním projektem se obvykle rozumí "otestování" nové metody, v tomto případě způsobu komunikace, podle nějakých předem definovaných kritérií. Žádám tedy o poskytnutí následujících informací:

III.1. Jaká byla stanovena kritéria pro vyhodnocení úspěšnosti tohoto pilotního projektu?
III.2. Kdo, kdy a jakým způsobem je stanovil?
III.3. Pokud již došlo k vyhodnocení projektu, kdo a kdy hodnocení provedl a s jakým výsledkem? V případě že dosud k vyhodnocení nedošlo, pak kdo a kdy hodnocení provede?

Mimo rámec zákona o svobodném přístupu k informacím a v zájmu zjednodušení vzájemné komunikace vás prosím, abyste mi sdělili, jakému způsobu komunikace dáváte přednost. Zda, pokud v budoucnu budu potřebovat informace o několika odlišných tématech (jako v tétmo žádosti), je pro vás snazší je zpracovat, pokud je napíšu všechny do jedné žádosti, nebo zda je lepší, když pošlu tři samostatné žádosti. Případně, že je vám to jedno.

Uvědomuji si, že o informace žádám relativně často, ale rozhodně není mým cílem zatěžovat aparát úřadu více, než je nezbytné. Sice nesouhlasím s mnoha kroky, které MČ P7 pod novým vedením realizuje a proto o nich chci získat více informací, ale nechci se vydávat cestou samoúčelného zaplavování úřadu komplikovanými a nesmyslnými žádostmi o informace.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Holešovický trojúhelník, licenční smlouva, pilotní projekt informování obyvatel? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

Městská část Praha 7

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Holešovický trojúhelník, licenční smlouva, pilotní projekt informování obyvatel?, kterou jste 29.05.2015 01:14:45 na elektronickou adresu podatelny, byla operátorem elektronické podatelny vyřazena ze zpracování, jelikož neobsahuje dokument úředního charakteru.
 
Zpráva byla postoupena do režimu běžné e-mailové pošty úřadu, která je přijímána mimo elektronickou podatelnu. Zpráva byla přeposlána na emailovou adresu [email address].
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
Úřad městské části Praha 7
nábř. Kpt. Jaroše 1000
17000 Praha 7
tel.: +420 220 144111
e-mail: Instituce [MČ Praha 7 vyžaduje e-mail]
www.praha7.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. 8388608 bytů.

VED KS Strnadová Michaela PaedDr., Městská část Praha 7

1 příloha

Vážený pane,

 

na Vaše podání ze dne 29.05.2015 s žádostí o poskytnutí informací ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím odpovídám
následující.

 

I. Na výzvu uvedenou v dopise do společnosti Holešovický Trojúhelník a.s.
ze dne 23.04.2015 městská část Praha 7 reagovala dopisem, schváleným
usnesením ZMČ P7 č. 0050/15-Z z jednání č.3, ze dne 27.04.2015. Dopis
přiložen přílohou. Dále pak  usnesením ZMČ P7 č. 0087/15-Z z jednání č. 4,
ze dne 25.05.2015. Dále se uskutečnila schůzka k dané problematice, a to
dne 05.05.2015 ve 13 hodin, v budově Úřadu MČ Praha 7, místnost č. 220, 
za přítomnosti pana starosty Mgr. Jana Čižinského, paní radní PhDr. Ing.
arch. Lenky Burgerové, Ph.D., pana Ing. Jiřího Choura za stavební úřad
Prahy 7, pana Ing. Richarda Kohouta a pana Ing. Jana Zamrzly za společnost
Holešovický Trojúhelník a.s. Obsahem a zároveň výsledkem schůzky byla
vzájemná informovanost ve věci končící záruky na zemní kotvy. Bylo
konstatováno, že záležitosti stavby je třeba řešit v rámci stavební jámy.
Zápis ze schůzky nebyl pořizován. 

 

II. Předmětná Licenční smlouva byla schválena se záměrem narovnat nastalou
situaci, kdy byl bez vědomí městské části Praha 7 publikován v radničním
periodiku článek převzatý z jiného média. Je zřejmé, že smlouvu nelze
v případě článku vydaného v tištěném periodiku uplatňovat zpětně. Ihned po
uzavření smlouvy jsme dotčený článek v souladu se zněním smlouvy vypustili
z elektronické verze časopisu. Vlastník článku je s tímto postupem
srozuměn.

 

III. Projekt komunikace v oblasti životního prostředí a dopravy byl
označen jako pilotní především z toho důvodu, že se jednalo o způsob
komunikace, který v Praze 7 v minulosti nebyl příliš využíván. Z tohoto
pohledu bylo možné projekt charakterizovat jako úvodní či zkušební (tedy
pilotní). Žádná kritéria úspěšnosti však předem stanovena nebyla. Praha 7
k tomuto způsobu komunikace přistoupila, aby mohla občany co
nejefektivněji (tedy nejlépe v místě konkrétní události) obeznámit s
podstatným děním na území naší městské části. Za úspěšné považujeme, když
se nám touto cestou podaří občany o důležitých věcech informovat včas.

 

S pozdravem

 

 

PaedDr. Michaela Strnadová

pověřená vedením odboru Kancelář starosty

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

e-mail: [1][email address]

tel.: 220 144 233

mobil: 731 628 904

kancelář č. 218

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]