Hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Energetický regulační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o informaci, zda
a) bylo na Vašem úřadě provedeno provést služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019 a k jakému datu bylo ukončeno, popř. kdy bude provedeno a přibližně v jakém rozsahu v procentech provedeno nebylo.
b) kolik státních zaměstnanců je u Vás vynikajícím odborníkem
c) kolik zaměstnanců bylo hodnoceno s výsledky dostačující a kolik nevyhovující
d) kolik zaměstnanců bylo nebo má být v roce 2020 hodnoceno ještě jednou, protože dosáhli nevyhovujících výsledků?
e) k jakému datu snižujete či zvyšujete osobní příplatky na základě pravidelného služebního hodnocení?
f) jaký je průměrný měsíční osobní příplatek státních zaměstnanců k 1. 4. 2020 s rozdělením na vedoucí státní zaměstnance a řadové státní zaměstnance
- vynikajících odborníků
- s výsledky vynikající
-s výsledky velmi dobré
-s výsledky dobré
-s výsledky dostačující?

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Paroulková Viera, Energetický regulační úřad

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Energetického regulačního úřadu [emailová adresa]

Dne:                                                                                  27.4.2020 v 18:59 hod.
Identifikátor dokumentu:                                        024402_20_ERU

S pozdravem

        Viera Paroulková
Energetický regulační úřad
             Podatelna

ukázat citované pasáže

Landsmann Aleš Mgr., Energetický regulační úřad

1 příloha

Dobrý den,

 

ERÚ dne 27. dubna 2020 obdržel Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

K jednotlivým bodům žádosti ERÚ sděluje následující:

 

 1. ERÚ pravidelné služební hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019
neprováděl.
 2. Na ERÚ je evidováno celkem 23 všeobecně uznávaných odborníků.
 3. 0 státních zaměstnanců
 4. 0 státních zaměstnanců
 5. Osobní příplatky se zpravidla upravují v květnu kalendářního roku.
 6. Výše průměrného osobního příplatku:

všeobecně uznávaný odborník - 27 171 Kč (státní zaměstnanec), 32 819 Kč
(představený)

vynikající hodnocení – 14 188 (státní zaměstnanec), 17 275 (představený)

velmi dobré hodnocení – toto hodnocení bude použito od roku 2020

dobré hodnocení – 8 728 Kč (státní zaměstnanec), 8 750  Kč (představený)

               dostačující hodnocení – na ERÚ nevyužité hodnocení

 

 

S pozdravem

 

Landsmann, ERÚ

 

Mgr. Aleš Landsmann

vedoucí oddělení sporných a schvalovacích řízení

[1]cid:image001.png@01D4BFB7.88BD3A50

Energetický regulační úřad

sídlo úřadu

A:  Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

T:   567 120 765; 724 060 225

E:   [2][emailová adresa]

[3]www.eru.cz

 

--------------------------------------------------------------------------

Tento e-mail a jakékoliv soubory k němu připojené a s ním odeslané jsou
určeny výlučně pro adresáta(y), mohou obsahovat právními předpisy chráněné
nebo důvěrné informace. Energetický regulační úřad může být nositelem
duševního vlastnictví k tomuto e-mailu a jeho přílohám. Pokud jste tento
e-mail obdrželi omylem, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu
nebo telefonicky a poté e-mail vymažte ze svého informačního systému.
Neoprávněné prohlížení, šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete
riziku právního postihu. Energetický regulační úřad nenese právní
odpovědnost za obsah této zprávy. Energetický regulační úřad nezodpovídá
za chyby či ztráty obsahu e-mailu, vzniklé v důsledku komunikace
prostřednictvím e-mailu. Energetický regulační úřad nenese vůči jiným
subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím
informací získaným prostřednictvím zaslaného e-mailu. Názory v e-mailu
prezentované jsou výhradně názory autora a nemusí nutně reprezentovat
názory a zájmy Energetického regulačního úřadu, není-li tak výslovně
uvedeno. Názor Energetického regulačního úřadu v e-mailu prezentovaný má
pouze obecný a informační charakter, který vychází výhradně z informací
poskytnutých Energetickému regulačnímu úřadu jeho adresátem, není správním
rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve
smyslu ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a
to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem. Text shora
uvedené elektronické zprávy nepředstavuje ze strany Energetického
regulačního úřadu návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a
následujících občanského zákoníku, ani jiné právní jednání směřující k
uzavření smlouvy za Energetický regulační úřad.
Informace ohledně ochrany osobních údajů: [4]http://www.eru.cz/cs/gdpr

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.eru.cz/
4. http://www.eru.cz/cs/gdpr