HDP kalkulace

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Český statistický úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Pošlete mi prosím dokument, v němž jsou popsány všechny složky používané ČSÚ při výpočtu HDP. Rád bych přesně pochopil, jak činnosti ovlivňují výši HDP.

Navíc Vás tímto žádám o následující související informace

1. Řídí se CSU při rozhodování o tom, jaké složky budou použity při výpočtu HDP, evropskými či jinými mezinárodními dohodami? (aby bylo možné údaje o HDP mezi zeměmi porovnat)

2. Provedl ČSÚ nějakou změnu v seznamu složek používaných při výpočtu HDP v posledních třech letech? Pokud ano, kdy přesně byla tato změna byla provedena a co bylo jejím důvodem?

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Štěpánka Čejková, Český statistický úřad

3 přílohy

** High Priority **

Vážený pane Hunte,

v příloze zasílám odpověď Českého statistického úřadu na Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů ze dne 29. října 2014.

S pozdravem

Štěpánka Čejková

Mgr. Štěpánka Čejková
Vedoucí oddělení informačních služeb - ústředí
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 – Praha 10
Tel.: 274 052 430
Fax: 274 052 305
E-mail: [email address]
Web: www.czso.cz

ukázat citované pasáže

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Český statistický úřad

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Český statistický úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Pošlete mi prosím dokument, v němž jsou popsány všechny složky používané ČSÚ při výpočtu HDP. Rád bych přesně pochopil, jak činnosti ovlivňují výši HDP.

Navíc Vás tímto žádám o následující související informace

1. Řídí se CSU při rozhodování o tom, jaké složky budou použity při výpočtu HDP, evropskými či jinými mezinárodními dohodami? (aby bylo možné údaje o HDP mezi zeměmi porovnat)

2. Provedl ČSÚ nějakou změnu v seznamu složek používaných při výpočtu HDP v posledních třech letech? Pokud ano, kdy přesně byla tato změna byla provedena a co bylo jejím důvodem?

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Informaci poskytněte elektronicky na email: [FOI #3329 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

<time datetime="2014-10-29T11:30:22+01:00" title="2014-10-29 11:30:22 +0100">29/10/2014</time>
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------