Havelská 5/510 a nepovolené úpravy a nestandardní převody nájmů

Dotaz byl částečně úspěšný.

Radovan Síbrt

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení členové Rady,

stále jsem neobdržel odopovědi na dotazy týkajíc se domu v ulici Havelská 5/510, a to ve věci nepovolených stavebních úprav a nestandardních převodů nájmů.

1. Kdo povolil panu Mgr. Karlu Ulmovi stavební práce a na základě čeho?

2. Kdo tyto stavební práce financuje a zda je město bude pamu Ulmovi hradit (odbydlování z nájmu)?

3. Kdo pomáhá panu Ulmovi v legalizaci jeho postupu (okamžitě začlo zaměřování domu a v bytě se pohybuje člověk od památkářů kvůli dodatečnému povolení)?

4. Kdo zaplatí případné pokuty ze strany NPÚ?

5. Proč MČ Praha 1 podporuje stavbu, která poškodí mnohem větší majetek ve vlastnictví MČ Praha 1 (záchod s toaletou, kterou pan Ulm staví, je umístěna na tenké příčce "našeho" bytu)?

Ve věci přechodu nájmu/společného nájmu mi bylo oficiálně odpovězeno. Bohužel jde o mylné informace. Pan Ulm v domě nikdy nebydlel. Paní Alinčová získala nájemní smlouvu 25.5.2010. Pan Ulm se stal spolubydlícím paní Alinčové v srpnu 2010, tedy v době, kdy jsme v domě již bydleli a paní Alinčová v bytě žila s bezdomovci z Havelské ulice. To samé platí o datu 24.11.2013, kdy pan Ulm uzavřel Dodatek o společném nájmu. I v té době v domě nebydlel.

Navíc mi bylo oficiálně sděleno, že jde o synovce paní Alinčové, což také není pravda.

6. Má otázka zní, kdo tyto skutečnosti prošetřil a s jakými závěry.

Vzhledem k tomu, že pan Ulm v domě nebydlel a ani nebyl přímým příbuzným paní Alinčové, nemůže na něj nájemní smlouva přejít. Pokud ano, pak jde o nestandardní zacházení s majetkem.

Zde jsou další otázky, které bych rád, abyste zodpověděli.

7. Na základě čeho byl odsouhlasen společný nájem v bytě pana Plecitého, když pan Plecitý se v domě již delší dobu neobjevuje a současný nájemce se objevil až před pár měsíci (v doprovodu pan Ulma)?

8. Jaký je vztah pana Plecitého k novému nájemci a jak byl tento vztah prokázán?

9. Kdo z MČ Praha 1 s panem Plecitým komunikoval, jelikož na něj nemá kontakt ani správcovská firma a mobilní telefon, který pan Plecitý dříve používal, je nedostupný?

Moc vám děkuji za odpovědi!

S pozdravem,

Radovan Síbrt / Havelská 5, Praha 1, tel.: 777161552

Městská část Praha 1

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 373 4206b874 infoprovsechny.cz 2f55b51d0da96c6ac3f68389302324ad.zip

    4K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Váš dopis zn.        Č. j.        Vyřizuje / linka        Datum
        UMCP1 057813/2013        L. Sehnoutková/292        22.04.2013
                                                        I-42/13

Věc: Potvrzení o zaevidování Žádosti o poskytnutí informace podle
zák.106/1999. Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane,
dne 22.04.2013 obdrželo oddělení právní, kontroly a stížností Útvaru
tajemníka Úřadu městské části Praha 1 k zaevidování Žádost o poskytnutí
informace podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
týkající se domu Havelská 5/510, Praha 1.

V souladu s ust. § 17 odst.3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace Vám bude zaslána Výzva k úhradě nákladů vyčíslených
podle Sazebníku úhrad za poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

Lenka Sehnoutková
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 292
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz