Geodetické zaměření obecní pískovny v Bělči 2008-2014

Dotaz byl úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v souvislosti se zavážením pískovny v Bělči a existencí oficiálních zaměření z roku 2007 a poté až 2015 žádáme o následující informace:
a) proč nebyla pískovna v Bělči zaměřena v letech 2008 až 2014?
b) vyplývá povinnost pravidelného zaměřování pískovny z právních norem?
c) postupoval v předmětných letech obcí pověřený závodní, pan Tůma podle smlouvy a podle předpisů?

S přátelským pozdravem,

NOVÁ LITEŇ, z.s.
F. Kaštánek, prezident spolku

Podatelna, Městys Liteň

Vážený pane

 

odpověď na Vaše dotazy Vám zasílám po zjišťování dostupných informací a po
vyjádření pana Stanislava Tůmy, závodního lomu, jehož texty mám samozřejmě
dovoleno využít jako odpovědi na Vaše otázky.

 

Zaměření pískovny provedla v r. 2007 firma GGS jako výchozí podklad pro
plán sanace a rekultivace. Nebýt toho,platila by ještě starší mapa....

 

V letech 2008-2014 pískovna zaměřována nebyla, protože pro to nebyl
věcný,ani zákonný důvod.

 

Věcným důvodem se rozumí zaměření nové ukládky hmot v rekultivaci,pokud
jejich množství nelze podchytit jiným transparentním způsobem(například
evidencí aut a jejich kapacity v m3 nebo tunách,jde-li o malé množství-tak
tomu v těchto létech bylo),nebo,.je-li třeba takto zjištěné množství
verifikovat právě měřičskou záměrou(např. pro velké množství,nebo pro
existenci rozporů v ukládaných objemech)Protože ve zmíněných letech tomu
tak nebylo,byla původní mapa z r.2007 závodním lomu pouze evidována jako
platná.Ani kontroly OBÚ v tomto období tento mapový podklad
nezpochybňovaly).

 

Zákonný důvod vychází z vyhlášky o důlně-měřičské dokumerntaci 435/1992
Sb.,§26,odst.1,kde se ukládá při postupu těžební stěny o méně než 20m v
důsledku těžby provádět zaměření 1x za 2 roky.,nebo když těžba překročí
50.000m3/rok. Ani jeden ze zákonných důvodů se netýká pískovny Běleč. Výše
uvedené se týká tzv.základní důlní mapy

 

Pískovna má ještě mapu povrchu ,která se týká pozemkové evidence a jejích
případných změn. Protože ke změnám v držení pozemků nedocházelo, od r.2007
nebyla tato mapa měněna. O případných změnách, pokud by nastaly,by byl
závodní lomu informován ze strany obce,a zajistil potřebnou změnu. To se v
předmětném období nestalo,t.j. mapa povrchu je z formálního hlediska v
pořádku.

 

Závodní lomu v r. 2015/2016 inicioval nové zaměření lomu, včetně výpočtu
uložených hmot za období mezi záměrami,a to z důvodu žádosti
zastupitelstva,které poukazovalo na možnou existenci rozporů v uloženém
objemu (vykázaná kubatura). Výsledky disponuje úřad městyse Liteň. To je
příklad aplikace výše zmíněného věcného důvodu-ne snad pro absolutní
důvod,ale spíše pro důvodnou pochybnost některých z členů
zastupitelstva,což je plně legitimní...

 

Dále závodní lomu předpokládal,že další,spíše jen doplňující zaměření
části pískovny,bude provedeno v r.2016 jako podklad pro aktualizovaný plán
sanace a rekultivace,který vzejde z výběrového řízení na projektanta.To
však bylo zrušeno. Tento úkol pro r.2016 tedy  stále trvá.

 

Pokud jde o rekultivaci pískovny,za účasti závodního lomu proběhly
kontroly OBÚ,SCHKO Český kras,ČIŽP,OŽP KÚ Stř.kraje,přivítali jsme v
pískovně  i televizi ba i ,Policii ČR. S výsledky posledního šetření ovšem
seznámen nebyl.

Nicméně Policii ČR poskytl veškerou jí vyžadovanou součinnost.

Tyto aktivity byly ( s výjimkou OBÚ) ovšem nad rámec uzavřené smlouvy, což
je i zastupitelé jako takové i pozitivně vnímali.

 

V současné době je primární povinností ZL dozorovat stavbu zatěžovací
lávky,jak vyplývá ze závazného a termínového příkazu OBÚ,a tedy spolu se
zastupitelstvem vybrat co nejlevnějšího dodavatele,schopného práci
zrealizovat řádně a v určeném termínu.

závodní lomu považuje rovněž za potřebné upozornit na vhodnost vrátit se k
výběrovému řízení na dodavatele nového projektu S a R,pokud ovšem nebude
využita jeho předchozí 2 roky stará nabídka,že jej podle
podkladů,dodaných,resp. slíbených některými členy zastupitelstva zpracuje
sám (kvalifikaci Báňského projektanta i dostatek času má).

 

Shrnutí:_práce ZL je mu  principiálně nařizována pověřeným pracovníkem
zastupitelstva,v daném případě starostou obce.

 Kontrolní činnost,vedení geologické a měřičské dokumentace a bezpečnost
práce mu přísluší z HZ a předpisů souvisejících, podléhá tedy ve své práci
 vrchnímu dozoru SBS,reprezentovaným místně příslušným OBÚ..Ten také v
období 2007-2016 také kontrolní činnost vykonával .Jiné činnosti,kupř.
evidence kubatur ukládaných hmot, výběr peněz,uzavírání smluv atp. v
akcích,iniciovaných obcí,mu ze smlouvy,pověření,ani jinak
nepříslušela,neboť obec tuto činnost měla zajištěnu jinak.