Povinný subjekt: Městská část Praha 6

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Moje žádost se týká provozování farmářských trhů na "Kulaťáku". Poskytněte mi prosím kopii platné smlouvy mezi MČ Praha 6 a provozovateli tohoto trhu. Vezměte prosím na vědomí, že nežádám o dokument "Provozní řád", který je zpřístupněn na internetových stránkách http://www.farmarske-trhy.cz. Požaduji dokument, který stanoví výši poplatků, které platí sdružení Farmařské trhy, o.s. za zábor prostoru a také provizi z jejich příjmů, které o.s. následně odvede MČ P6.

S přátelským pozdravem,

Richard Hunt

Městská část Praha 6

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Farmařské trhy, o.s.? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, docx, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, odt, ods s povolenou velikostí max. 10485760 bytů.

Městská část Praha 6

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - Farmařské trhy, o.s.? bylo doručeno 29.05.2014 12:44:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MCP6 045229/2014.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
"Úřad městské části Praha 6
Čs. Armády 601/23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 111
fax: +420 233 331 337
e-mail: Instituce [MČ Praha 6 vyžaduje e-mail]
web: www.praha6.cz"

Městská část Praha 6

2 přílohy

Vážený pane,
dne 29.05.2014 obdržel Úřad městské části Praha 6 Vaši žádost o informace,
podanou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění p.p. (dále jen „InfZ“), která se týká „...zaslání kopie platné
smlouvy na provoz farmářských trhů na „Kulaťáku“ uzavřené mezi
provozovatelem trhů a MČ Praha 6 ...“.
Po posouzení žádosti bylo rozhodnuto, že informace bude poskytnuta.
V žádosti však dále uvádíte:
„Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.
Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".“
Vzhledem k tomu, že se jedná v pořadí již o několikátou žádost s adresou
odesilatele [FOI #966 e-mail] ?? , ve které jsou
uváděny tyto skutečnosti, jsme nuceni se vyjádřit i k této části žádosti.
Není zcela zřejmé, kdo je míněn pod pojmem „žadatel“. Pokud by tím byl
míněn povinný subjekt, tedy ÚMČ, nejsme si vědomi, že by Vaší osobě dal
někdo souhlas s automatickým zveřejnění informace na stránkách
www.informaceprovsechny.cz. Smyslem InfZ je poskytnout informace, které
spadají do působnosti povinného subjektu a tyto informace jsou poskytnuty
pouze a jenom žadateli na základě předložené žádosti a nikoliv k dalšímu
postoupení třetím osobám nebo ke zveřejnění neomezenému počtu osob. V
případě, že žadatel tak učiní, nese, ve smyslu příslušných právních
předpisů, plnou odpovědnost za důsledky, které z tohoto kroku vyplynou. Z
této odpovědnosti se nelze vyvinout shora uvedeným prohlášením.
S pozdravem
Ivan Kváš
odborně technický pracovník
Kancelář tajemníka - sekretariát tajemníka
elektronicky podepsáno

Úřad městské části Praha 6
Československé armády 23
160 52 Praha 6
tel.: +420 220 189 777
mobil: +420 724 782 453
e-mail: [email address]

Příloha: kopie smlouvy