FAKTURY 2010 – 2015 U

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Statutární město Most

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Statutární město Most

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 U“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Statutární město Most
Magistrát města Mostu
Radniční 1/2
434 01 Most

telefonní číslo: +420 476 448 111
e-mail: [email address]
web města: http://www.mesto-most.cz
identifikátor datové schránky: pffbfvy

Statutární město Most - Magistrát města Mostu je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.
Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu nepotřebujete.
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu s povolenou velikostí max. neomezeno bytů.

Statutární město Most

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 U“ bylo doručeno 05.03.2016 10:40:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MmM/028305/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Statutární město Most
Magistrát města Mostu
Radniční 1/2
434 01 Most

telefonní číslo: +420 476 448 111
e-mail: [email address]
web města: http://www.mesto-most.cz
identifikátor datové schránky: pffbfvy

Statutární město Most - Magistrát města Mostu je certifikován dle ČSN EN ISO 9001:2009.
Prosím, šetřete přírodu a netiskněte tento e-mail, pokud to opravdu nepotřebujete.

Chmelíková Žaneta, Statutární město Most

7 příloh

Vážený pane,

 

v pøíloze Vám zasílám odpovìï na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
zákona è. 106/1999 Sb., - prùvodní dopis + pøílohy.

 

S pozdravem

 

Žaneta Chmelíková
referentka oddìlení personálních èinností (sekretariát tajemníka)
odbor kanceláø primátora a tajemníka

Statutární mìsto Most, Radnièní 1/2, 434 69
Most                                                                                        

Tel.: +420 476 448 294 | fax: +420 476 448 570

 

[1]www.mesto-most.cz | [2][email address]

 

Upozornìní: Informace obsažené v tomto e-mailu nebo jeho pøílohách jsou
urèeny výhradnì oprávnìným pøíjemcùm, tj. osobám nebo spoleènostem, které
jsou uvedeny v jeho adrese. Pokud Vám byl tento e-mail doruèen omylem,
uvìdomte prosím okamžitì odesílatele vrácením tohoto e-mailu, zdržte se
kopírování a jakéhokoliv dalšího šíøení e-mailu nebo jeho pøíloh a celý
e-mail vymažte ze svého informaèního systému.

 

Není-li výslovnì uvedeno jinak, není tato zpráva nabídkou na uzavøení
smlouvy ani zmìnou, odvoláním nebo zrušením nabídky na uzavøení smlouvy a
není ani akceptací nabídky na uzavøení smlouvy. Adresát zprávy bere na
vìdomí, že z obsahu textu zprávy nevznikají statutárnímu mìstu Most
jakékoliv závazky nebo povinnosti, není-li výslovnì v textu zprávy
odesílatele uvedeno jinak.

Prosím, šetøete pøírodu a netisknìte tento e-mail, pokud to opravdu
nepotøebujete.

 

 

References

Visible links
1. http://www.mesto-most.cz/
2. mailto:[email address]