FAKTURY 2010 – 2015 P

Švédská cesta, z. s. vznesl tento dotaz dotaz na Statutární město Plzeň

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Statutární město Plzeň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek – předseda spolku Švédská cesta, z. s.,
IČ: 02849798

Statutární město Plzeň

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 P“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16
306 32 Plzeň
tel.: +420 37 803 2425
fax: +420 37 803 2442
e-mail: Instituce [Statutární město Plzeň vyžaduje e-mail]
web: www.plzen.eu

Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, xls, pdf, fo, zfo, docx, xlsx s povolenou velikostí max. 20971520 bytů.

Statutární město Plzeň

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 – 2015 P“ bylo doručeno 04.03.2016 00:35:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem MMP/053393/16.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Magistrát města Plzně
Náměstí Republiky 16
306 32 Plzeň
tel.: +420 37 803 2425
fax: +420 37 803 2442
e-mail: Instituce [Statutární město Plzeň vyžaduje e-mail]
web: www.plzen.eu

Vágner Petr, Statutární město Plzeň

Vážení,

dne 4. března 2016 obdržel Magistrát města Plzně žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 1061999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, která se týkala poskytnutí seznamu všech
došlých faktur městu Plzni od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně,
kde jako žadatel o popsané informace vystupuje právnická osoba Švédská
cesta, z.s., IČ: 02849798,  se sídlem Jerevanská 723/6, 100 00 Praha 10.

V dané žádosti je zároveň výslovně uvedeno, že informace mají být
poskytnuty v elektronické podobě na mail:
[1][FOI #4972 e-mail] ?? .

 

Tímto Vám v zákonem stanovené lhůtě a v požadované formě (soubory .xlsx na
adresu uvedené mailové schránky) poskytujeme požadované informace. Jelikož
jde však v prostředí města Plzně za danou dobu o cca 130 tis. položek,
dosahuje elektronická podoba těchto informací (šest souborů typu .xlsx
v zazipované formě) cca 6,5 MB. Velikost přílohy tak přesahuje standardní
možnosti našich e-mailových bran a firewallu. Požadovaná data jsou pro Vás
tak rezervována po dobu 30 dnů prostřednictvím webové služby
uschovna.plzen.eu (na Vámi uvedenou adresu e-mailové schránky přijde odkaz
na konkrétní ZIP soubor z této služby) – pro jistotu ho uvádíme i zde:
[2]https://uschovna.plzen.eu/index.php?id=4...
 .

 

               V návaznosti na skutečnosti uvedené ve Vaší žádosti
týkající se automatického zveřejnění poskytnutých informací na webu
[3]www.informaceprovsechny.cz však musíme zároveň vyslovit svůj nesouhlas
s takovýmto automatickým zveřejněním poskytnutých informací, a to na
základě těchto důvodů:

-        V rámci poptávaných a poskytnutých informací jsou obsaženy i
osobní údaje některých vystavovatelů požadovaných faktur, jelikož zdaleka
ne ve všech případech se jedná pouze o právnické osoby, ale mnohdy i o
osoby fyzické, jejichž osobní údaje (mezi které jméno a příjmení patří) –
resp. nakládání s nimi - jsou krom dalšího i pod ochranou zákona č.
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění (viz také § 4 písm. a) a e) daného zákona).

-        Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, poskytují povinné subjekty informace na
základě žádosti nebo zveřejněním (§ 4 odst. 1). V daném případě jsou
požadované informace poskytovány na základě žádosti, tedy žadateli.
Poskytnutí požadovaných informací formou zveřejnění je ze strany povinného
subjektu vyloučeno právě z důvodu kolize se zákonem č. 101/2000 Sb., jak
je popsáno v předchozí odrážce, jelikož by tím došlo k neoprávněnému
zpracovávání osobních údajů a excesu z jednání povinného subjektu coby
správce osobních údajů popsaného v § 5 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,
v platném znění.

-        Zjevně není smyslem zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, umožňovat bezmezné zveřejňování
poskytovaných informací, tím spíš, když se jedná o osobní údaje ve smyslu
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, v platném znění, jejichž režim a nakládání s nimi požívá speciální
ochranu. Magistrát města Plzně jako povinný subjekt tak nemůže poskytnout
předchozí souhlas s jednáním, které je v rozporu se zákonem, přičemž
neoprávněné zpracovávání osobních údajů je ve smyslu legislativy našeho
státu protiprávním jednáním.

 

Na základě právě uvedené si tak dovolujeme upozornit, že poskytnuté
informace slouží pouze a výhradně k vyřízení žadatelovi žádosti o
informace a nejsou ze strany povinného subjektu určeny ke zveřejnění, jak
vyplývá z výše uvedeného nesouhlasu. Dojde-li k neoprávněnému nakládání
s osobními údaji v rámci poskytnutých informací ze strany nebo jakýmkoliv
jednáním žadatele, vystavuje se žadatel nebezpečí posouzení jeho jednání
příslušnými orgány jako jednání protiprávního, a to se všemi důsledky,
které zákon s takovým jednáním spojuje.

 

S pozdravem

 

Mgr. Petr Vágner

vedoucí Kanceláře tajemníka MmP

nám. Republiky 1, 306 32  Plzeň

tel. +420 378 032 210

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #4972 e-mail] ??
2. https://uschovna.plzen.eu/index.php?id=4...
3. http://www.informaceprovsechny.cz/

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Vágner Petr

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

v nedávné době jsem podle infozákona žádal Váš úřad o seznam všech došlých faktur za léta 2010-2015. Chci Vám předně velmi poděkovat za všechna zaslaná data. Tento ochotný a transparentní krok Vašeho i další úřadů v České republice ve mně vzbuzuje pocit, že místní samosprávy povětšinou nemají co tajit a za své hospodaření se nemusejí stydět. Konkrétně k dnešnímu datu zveřejnilo své údaje z účetních systému na webu již 2/3 všech okresních i krajských měst. Můžu jmenovat například Brno, Liberec, Pardubice, České Budějovice, Olomouc nebo Karlovy Vary.
Zároveň však musím upozornit, že jste ve své odpovědi uvedli nesprávný výklad zákona č. 106/1999 Sb., když předpokládáte, že tato data nemohou být veřejně přístupná dalším osobám bez toho, aby podali stejnou žádost, jako jsem učinil já.
Již z principu věci by bylo značně nehospodárné, kdyby se Váš úřad musel zabývat třeba i každý den vydáváním neustále těch stejných dat. A vydávat by je musel, jelikož není žádného právního důvodu, proč by jiný žadatel nemohl dostat stejný rozsah dat, jako byl poslán mé osobě. Podrobný výklad zákona a osvětlení častých chyb jeho výkladu můžete najít v komentáři k zákonu č. 106/1999 Sb. v díle autorů Furek-Rothanzl. Stručně uvedu to hlavní. Data, která úřad zasílá žadateli musí být řádně anonymizovaná, náklady s tím spojené nese úřad a úřad by současně měl svou odpověď zveřejnit na svých webových stránkách a to právě z toho důvodu, aby každý další tazatel již nemusel bombardovat úřad stále stejným dotazem.
V této souvislosti bych Vás chtěl vyzvat k internímu ověření, že zaslané soubory neobsahují osobní data, například údaje o příjemcích sociální pomoci.
Mám zkušenosti a pochopení především pro menší úřady nebo úřady, kde zpracovávají pouze několik žádostí o informace ročně, neznají veškerá zákoutí infozákona a velmi často chybují i když je to samozřejmě nijak nezbavuje odpovědnosti za své kroky. Budu Vám tedy v zájmu zveřejnění seznamu faktur očištěných o citlivá data, která tam nepatří plně nápomocen a v případě, že zjistíte, že jste odeslali údaje, které úřad opustit neměly a pošlete mi odpověď ve formě nových již anonymizovaných souborů, poskytnu veřejnosti tyto nové soubory.

V úctě, Pavel Hájek za spolek Švédská cesta