FAKTURY 2010 – 2015 J

Pavel Hájek vznesl tento dotaz dotaz na Město Žďár nad Sázavou

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Město Žďár nad Sázavou neměli požadované informace.

Povinný subjekt: Město Žďár nad Sázavou

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší obci v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Vácová Jitka, Město Žďár nad Sázavou

1 příloha

Vážený pane,
zasíláme Vám oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

S pozdravem

Jitka Vácová
vedoucí finančního odboru
tel.: 566 688 140, 736 510 457
e-mail: [email address]

Městský úřad Žďár nad Sázavou
Žižkova 227/1
591 31  Žďár nad Sázavou
www.zdarns.cz

Pro případ, že tato zpráva obsahuje návrh smlouvy, město Žďár nad Sázavou vylučuje možnost přijetí návrhu smlouvy s jakýmikoli změnami, dodatky či odchylkami. Navržení změn, dodatků či odchylek z Vaší strany považujeme toliko za podnět k dalšímu jednání o obsahu smlouvy. Až do okamžiku podpisu/uzavření smlouvy nejsme jakoukoli naší nabídkou vázáni. Výsledky jednání předcházejících uzavření smlouvy považuje město Žďár nad Sázavou za nezávazné. Město Žďár nad Sázavou nenese žádnou odpovědnost za případné ukončení nebo přerušení jednání o smlouvě, a to bez ohledu na jeho důvod.

In the event that this email contains a contract proposal, město Žďár nad Sázavou hereby excludes acceptance of the contract proposal with alterations, amendments and adjustments of any nature. Your proposal of alterations, amendments and adjustments may only be subject of further contract negotiation. Město Žďár nad Sázavou is not bound by any of its offer until the contract is concluded. Město Žďár nad Sázavou considers the result of contract negotiations preceding the conclusion of contract non-binding. Město Žďár nad Sázavou is not liable for termination or interruption of any contract negotiation for whatever reason.

ukázat citované pasáže