FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 1

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015? byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu doc, zip, xls, pdf, txt, rtf, gif, tif, jpg, jpeg, fo, zfo, png, xlsx, docx s povolenou velikostí max. 10240000 bytů.

Městská část Praha 1

2 přílohy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci ?Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015? bylo doručeno 09.01.2016 21:00:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem UMCP1 003815/2016.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny.
Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat.
Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Č. j.         Vyřizuje / linka                                  Datum
UMČP1 003815/2016                                      E. Doubravová/668  
                                11.01.2016
I-10/16

 Potvrzení o zaevidování Žádostí o poskytnutí informace podle zák. č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
         

Vážený pane Hájku,

sdělujeme Vám, že dne 09.01.2016 obdrželo k zaevidování Oddělení právní,
kontroly a stížností Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 Vaši
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, která se týká všech došlých faktur Městské části
Praha 1 od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

V souladu s ust. § 17 odst. 3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace je Vám Úřad městské části Praha 1 oprávněn zaslat
Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených podle platného Sazebníku úhrad za
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím.

Vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[email address], www.praha1.cz

Městská část Praha 1

 
 
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

 

Povinný subjekt:

Městská část Praha 1

 

 

Věc: Oznámení o stanovení výše úhrady za poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 

         Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

 

 

Městská část Praha 1 obdržela prostřednictvím e-podatelny dne 9.1.2016
 žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím (dále jen „Infz“).

 

Předmětem žádosti je seznam všech faktur došlých Městské části Praha 1
v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu, IČ a názvu příjemce částky, a to za
dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně.

 

V zákonem stanovené lhůtě tímto povinný subjekt sděluje, že na adresu
žadatele bylo posláno ve smyslu § 17 odst. 1 Infz, Oznámení o stanovení
výše úhrady za poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999  Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městská část Praha 1

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

 

Povinný subjekt:

Městská část Praha 1

 

 

Věc: Oznámení o zaevidování žádosti

 

Městská část Praha 1 zaevidovala dne 8.2.2016  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“).

 

Předmětem žádosti jsou používané účetní systémy k evidenci faktur z let
2010-2015..

 

V souladu s ust. § 17 odst. 3 Infz v souvislosti s poskytnutím informace
je Povinný subjekt oprávněn zaslat Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených
podle platného Sazebníku úhrad za poskytnutí informace podle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Městská část Praha 1

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím

 

Povinný subjekt:

Městská část Praha 1

 

 

Věc: Žádost o informace - vyřízení

 

Městská část Praha 1 zaevidovala dne 8.2.2016  žádost o poskytnutí
informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím (dále jen „Infz“).

 

Předmětem žádosti jsou následující informace:
a) jaké účetní systémy užívala vaše městská část k evidenci faktur z let
2010-2015
b) jaké formáty exportů tyto účetní systémy umožňuji vytvářet
c) jaké typy dat tyto účetní systémy u jednotlivých položek (faktur)
umožňují evidovat.
 
Odpověď:
 
Aa) Úřad Městské části Prahy 1 v souladu se zákonem o účetnictví č.
563/1991 Sb. evidoval účetní záznamy přijaté účetní jednotkou v letech
2010 - 2015 v  "účetním systému" mySAP ERP, verze komponent ECC 6.0
 
Ab) Tento "účetní systém" umožňuje vytvářet exporty ve formátech TXT, XLS,
RTF, HTML.
 
Ac)

Tento "účetní systém" umožňuje evidovat u účetních záznamů zejména ty
údaje, které jim předepisuje zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. , tj.
především

                a) označení účetního dokladu,
                b) obsah účetního případu a jeho účastníky,
                c) peněžní částku nebo informaci o ceně za měrnou jednotku
a vyjádření množství,
                d) okamžik vyhotovení účetního dokladu,
                e) okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodný s
okamžikem podle písmene d),
                f) podpisový záznam podle § 33a odst. 4 osoby odpovědné za
účetní případ a podpisový záznam osoby odpovědné za jeho zaúčtování.

 
 
 
 
 

Městská část Praha 1

1 příloha

Vážený pane Hájku,

obdrželi jsme doklad o úhradě nákladů za poskytnutí informace - 3.536,-
Kč.

Požadované informace si můžete vyzvednout po telefonické dohodě - tel. 221
097 668, 221 097 376.

S pozdravem

Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[emailová adresa], www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Vážený pane,

jelikož jste na naši výzvu nereagoval, informace jsme Vám zaslali poštou
na CD.

S pozdravem 

Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[emailová adresa], www.praha1.cz

----- Postoupil Emilie Doubravova/OUPraha1 v 20.06.2016 15:25 -----

Od: Emilie Doubravova/OUPraha1
Komu: [FOI #4854 e-mail] ??,
Datum: 14.06.2016 15:11
Předmět: Žádost o informaci-zák.č.106/1999 Sb.,I-10/16

--------------------------------------------------------------------------

Vážený pane Hájku,

obdrželi jsme doklad o úhradě nákladů za poskytnutí informace - 3.536,-
Kč.

Požadované informace si můžete vyzvednout po telefonické dohodě - tel. 221
097 668, 221 097 376.

S pozdravem

Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[emailová adresa], www.praha1.cz