FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Městská část Praha 13

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku 2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě, např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek

Městská část Praha 13

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
datová zpráva ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015“ byla dodána na elektronickou adresu podatelny. Po ověření správnosti podání (zaručený el. podpis, technické parametry) a přidělení identifikátoru Vám bude zasláno závazné potvrzení o doručení a přijetí datové zprávy."
 
Děkujeme za pochopení.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Zpráva byla zaslána automatem, který nepřijímá odpovědi. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů uvedených na http://www.praha13.cz
***************************************************************************
Dobrý den,
Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - FAKTURY 2010 - 2015“ bylo doručeno 08.01.2016 10:10:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P13-01610/2016 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.
 
Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
 
Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Městská část Praha 13

1 příloha

Úřad městské části Praha 13
Sluneční náměstí 13/2580
158 00 Praha 58
tel.: +420 235 011 111

e-mail: Instituce [Městská část Praha 13 vyžaduje e-mail]
web: www.praha13.cz

Mareš Jaroslav, Ing. - ved EKO (P13), Městská část Praha 13

6 příloh

Dobrý den pane Hájku,

 

v přiložených souborech si vám dovoluji zaslat vámi požadované informace.

 

S pozdravem

 

Ing. Jaroslav Mareš

vedoucí ekonomického odboru

Úřad městské části Praha 13

Sluneční náměstí 2580/13

158 00  Praha 5

Tel: +420 235 011 254

E-mail: [1]MaresJ@p13.mepnet.cz             

[2]http://www.praha13.cz/

 

 

 

 

 

" Jakákoliv komunikace uvedená v této zprávě, je určena pouze zamýšleným
příjemcům. Z této emailové zprávy nevzniká osobě/osobám,  jejichž jménem
byla odeslána (odesílatel), žádný závazek v souvislosti s uvedeným
předmětem zprávy. Tato zpráva není ze strany odesilatele příslibem ani
nabídkou k uzavření jakékoliv smlouvy, změny stávajícího právního vztahu
či protinávrhem na jeho změnu, doplnění, pokud tak ve zprávě nebo jejích
přílohách není výslovně uvedeno. Odesílatel výslovně trvá na uzavření
jakýchkoliv právních vztahů pouze písemnou formou s tím, že veškeré
smluvní vztahy odesílatele, včetně jejich změn, musí být uzavřeny písemně
s podpisy všech účastníků resp. jejich statutárních orgánů (popřípadě
jejich zmocněnců na základě písemné plné moci) na téže listině. Jakákoliv
jiná forma uzavření smluvního vztahu, zejména ústní, elektronická atd. se
výslovně vylučuje. Podmínkou přijetí nabídky, resp. uzavření smlouvy je
shoda na celém jejím obsahu a schválení smlouvy Radou, příp.
Zastupitelstvem MČ Praha 13 v souladu se zák. č. 131/2000 Sb., o hl. m.
Praze, ve znění pozdějších předpisů. "

 

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[email address]
2. http://www.praha13.cz/