FAKTURY 2010 - 2015

Dotaz byl úspěšný.

Švédská cesta, z. s.

Povinný subjekt: Městská část Praha-Běchovice

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o seznam všech došlých faktur Vaší městské části v rozsahu
minimálně data dojití, fakturované částky, data splatnosti, data
úhrady, fakturovaného plnění, popisu (pokud je k dispozici), IČ a
názvu příjemce, a to za dobu od počátku roku 2010 do konce roku
2015 včetně. Požaduji poskytnutí těchto informací v souladu se
zákonem č. 106/1999 Sb. (tj. tak, aby byly dostupné veřejnosti).

Současně žádám o poskytnutí informace ve strojově čitelné podobě,
např. v elektronické podobě ve formátu XLS nebo XLSX po exportu z
příslušného informačního systému.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem. Ing. Pavel Hájek, předseda spolku Švédská cesta, IČ:
02849798

RNDr. Soňa Beroušková, Městská část Praha-Běchovice

13 příloh

Čj. MCPB 0063/2016/02

 

Vážený pane inženýre,

 

Na základě vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
doručené dne 11.1.2016, ve které jste žádal o seznam všech došlých faktur 
v období 2010 – 2015 vám v příloze tento seznam pro jednotlivé roky
zasíláme. Pro každý rok jsou zvlášť uvedeny faktury přijaté v rámci hlavní
činnosti (HČ) a ve vedlejší hospodářské činnosti (VHČ). Data pro rok 2010
byla pořízena ve starém systému, proto mají jinou strukturu.

 

Žádám o potvrzení přijetí mailu.

 

S pozdravem

 

        RNDr. Soňa Beroušková

             tajemnice úřadu

Úřad MČ Praha – Běchovice

Českobrodská 3, 190 11 Praha 9

Telefon: 281 028 604, 777 709 605