Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing.Lumír Hřebík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Exekuce pozemků, které jsou předmětem zajištění.-postup, možnosti.

Čekáme, až si Ing.Lumír Hřebík přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Ing.Lumír Hřebík

Jsem majitelem dluhopisů, které jsou zajištěny zástavním právem k pozemkům
(smlouva o zástavním právu je řádně zanesena v katastru nemovitostí).Emitent
dluhopisů se dostal do platební neschopnosti a administrátor by měl přistoupit
k realizaci zajištění. Nicméně v poslední době se ve výpisu z katastru objevily
náhle záznamy o nařízené exekuci, ve prospěch jiné strany. Jaký je nyní postup?
V případě, že exekuce proběhne před uplatněním práv administrátora dluhopisů
a třetí strana je uspokojena z výtěžku dražby, jak se domohou svých práv maji-
telé dluhopisů, kteří jsou podle ujištění administrátora první v pořadí pro rozdělení výtěžku ze zpeněžení? Administrátor dluhopisů tvrdí, že postupuje
striktně podle zákona a ustanovení emisních podmínek.
Jak je zajištěno. že zájem exekutora bude dosažení tržní ceny ?
Je možné nějakým zákonným způsobem zajistit, abychom nebyli svědky dalšího
podvodu, kdy si dlužník zakoupí prostřednictvím "bílého koně" zpět své pozemky
za zlomek tržní ceny ?
Jak je možné byť v exekuci prodat pozemky zajištěné zástavním právem podle obč.z. o zákazu zcizení a zatížení ?
Děkuji za Vaši odpověď.
S pozdravy,

Ing. Lumír Hřebík

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Exekuce pozemků,
které jsou předmětem zajištění.-postup, možnosti." s evidenčním číslem
dbbc1c8c-2d84-4726-9eff-bf2b9edf4e54 a s běžným číslem 44928/2020 bylo
doručeno dne 28.08.2020 20:31:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane inženýre,

            k Vaší žádosti o informace ze dne 28. 8. 2020 je nutné sdělit,
že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory,
budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pod pojmem „názor“ je
třeba rozumět rovněž výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů či
právních předpisů jako celku, jakož i poskytování právních stanovisek
ke konkrétní věci. Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak
vymezen v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Z citovaného
ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti bylo
v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů, a
to ani těch, které pochází z jeho legislativní činnosti.

            Ministerstvo spravedlnosti není ani povoláno poskytovat právní
poradenství v jednotlivých věcech. Pokud tedy v některém předpisu
naleznete nesrovnalost či budete potřebovat konzultovat Vaši právní
záležitost, doporučujeme Vám obrátit se na osoby, jejichž předmětem
činnosti je poskytování právní pomoci, zejména tedy na advokáty, jejichž
seznam naleznete na internetových stránkách České advokátní komory,
případně můžete ve smyslu ustanovení § 18a zákona č. 85/1996 Sb.,
o advokacii, za podmínek tam stanovených požádat přímo Českou advokátní
komoru o určení advokáta k poskytnutí právní porady. Využít lze i služeb
bezplatných právních poraden.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Ing.Lumír Hřebík prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.