Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Šárka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Exekuce

Šárka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo spravedlnosti

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Šárka přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s žádostí o pomoc v záležitosti exekučního příkazu č.j. 203 Ex 17412/2011, který je veden na exekutorském úřadě v Přerově JUDr. Lukáš Jícha. Jelikož se domnívám, že jeho postup a vymýšlení částek je neadekvátní a už nevím co mám dělat, aby mně přestal okrádat, tak se obracím na Váš úřad, jestli by někdo mohl celý tento spis prošetřit, zaměstnavatel mně provádí srážky ze mzdy a exekuční příkaz - jistina 35080, 41 Kč i náklady nalézacího řízení 17 704,00 Kč mám tímto měsícem uhrazeny, tak byl vydán další příkaz k úhradě nákladů exekuce, kde je stanovena výše nákladů exekuce částkou 22 179,- Kč a náklady oprávněného 5 397,- Kč, proti tomuto příkazu jsem podala odvolání , ale vůbec mně nebylo z exekutorského úřadu odpovězeno a ještě jen telefonicky sdělili naší paní účetní, že mně má dále provádět ze mzdy srážky na částku 65.243, 00 Kč, že to jsou úroky prodlení, je to vůbec možné, aby takto někdo mohl okrádat občany tohoto státu, jsem úplně na dně a nevím co mám dělat, potřebovala bych , aby někdo vypočítal, kolik ještě musím uhradit, děkuji za odpověď, s pozdravem Rozmahelová Šárka

S přátelským pozdravem,

Šárka

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Exekuce" s
evidenčním číslem 0ca572c9-df22-4e6f-bb84-203b634142e8 a s běžným číslem
10697/2018 bylo doručeno dne 28.02.2018 08:54:19.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vážená paní,

 

            k Vaší žádosti informace ze dne 28. 2. 2018 je v prvé řadě
nutno poznamenat, že dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace
netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.
Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad
jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku.
Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení
§ 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních
orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně
nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých
kompetencí oprávněno k podávání výkladu zákona. Ministerstvo spravedlnosti
ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech.
Následující informace s ohledem na shora uvedené proto považujte za čistě
orientační a právně nezávazné.

            Lze se domnívat, že soudní exekutor Vaše podání, které
označujete jako odvolání, posoudil v souladu s ustanovením § 41 odst. 2
zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř."),
jako námitky proti příkazu k úhradě nákladů exekuce ve smyslu ustanovení §
88 odst. 3 zákona č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční
činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů (dále jen "e. ř."). Pokud
soudní exekutor námitkám v plném rozsahu nevyhoví, je povinen je bez
zbytečného odkladu postoupit k rozhodnutí exekučnímu soudu, který je
povinen o nich rozhodnout do 15 dnů. K ověření stavu řízení o Vašem podání
Vám proto doporučujeme obrátit se na soudního exekutora, případně využít
institutu nahlížení do spisu podle ustanovení § 94 a násl. e. ř. za účelem
ověření, jaké úkony byly soudním exekutorem ve vztahu k Vašemu podání
učiněny.

            Pakliže se domníváte, že se soudní exekutor v průběhu řízení
dopustil pochybení, můžete se s Vaší stížností na postup soudního
exekutora, v níž specifikujete, v čem konkrétně jeho pochybení spatřujete,
obrátit na příslušné dohledové orgány, jimiž jsou dle ustanovení § 7 e. ř.
Ministerstvo spravedlnosti ČR, a to konkrétně odbor exekučního dohledu,
dále Exekutorská komora ČR, předseda okresního soudu, do jehož obvodu je
soudní exekutor jmenován (v případě soudního exekutora JUDr. Lukáše Jíchy
tedy předseda Okresního soudu v Přerově), a konečně předseda exekučního
soudu.

            Za účelem poskytnutí právního poradenství Vám pak doporučujeme
obrátit se na advokáta, neboť, jak již bylo řečeno výše, zdejší úřad není
povolán k poskytování právního poradenství v jednotlivých věcech či k
poskytování právních rozborů konkrétních situací. Zároveň Vás upozorňujeme
na možnost obrátit se na soudního exekutora s návrhem na ustanovení
zástupce za řad advokátů ve smyslu ustanovení § 30 o. s. ř.

 

S pozdravem

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Šárka prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.