Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 12

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Langerová Dana (ÚMČ Praha 12),

0 *H
010
`He

VED OKT - Janů Jitka (ÚMČ Praha 12),

22 příloh

 

Vážená paní, na základě Vaší žádosti podle zákona č.106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím Vám zasíláme výkazy za roky
2009-2012.Upozorňujeme na skutečnost, že v roce 2010 byla zahájena
v účetních jednotkách účetní reforma veřejných financí, v jejímž důsledku
mimo jiné  došlo ke změně směrové účtové osnovy t.j.začaly být používány
nové účty, další účty byly zrušeny a u některých účtů došlo k změně
obsahového naplnění.   V důsledku těchto změn je od roku 2010 i jiné
uspořádání položek rozvahy a přílohy k účetní závěrce.Přehled o peněžních
tocích a  přehled o změně vlastního kapitálu územně samosprávné celky do
roku 2009 nesestavovaly a výkaz zisku a ztráty byl sestavován pouze pro
doplňkovou ( hospodářskou činnost) ÚSC. Předložené výkazy za rok 2009 se
proto obsahově i výčtem liší od výkazů předložených za roky 2010-2012 a
v letech 2010 až 2012 došlo i k obsahové změně rozvahy a výkazu zisku a
ztrát v důsledku uplatňování nových účetních metod.

Zdraví Vás Mgr. Jitka Janů – vedoucí odboru Kancelář tajemníka ÚMČ Praha
12 (prosím o potvrzení doručení zprávy)

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: VED OKT - Janů Jitka (ÚMČ Praha 12)

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace včetně Vašeho komentáře.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská