Účetní výkazy

Instituce by měla/musí odpovědět poštou na tento dotaz.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 1

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 1

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 309 93eb0406 infoprovsechny.cz 5a6f75b82bfea0ab31698f8ef3c93cc5.zip

    3K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

Váš dopis zn.        Č. j.        Vyřizuje / linka        Datum
        UMCP1 033304/2013        L. Sehnoutková/292        18.02.2013
                                                        I-21/13

Věc: Potvrzení o zaevidování Žádosti o poskytnutí informace podle
zák.106/1999. Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený paní Sedmihradská,

dne 14.02.2013 obdrželo oddělení právní, kontroly a stížností Útvaru
tajemníka Úřadu městské části Praha 1 k zaevidování Žádost o poskytnutí
informace podle zák. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
týkající se výkazů za rok 2009-2012.

V souladu s ust. § 17 odst.3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace Vám bude zaslána Výzva k úhradě nákladů vyčíslených
podle Sazebníku úhrad za poskytnutí informace podle Zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem
Lenka Sehnoutková
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 292
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz