Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 20

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Městská část Praha 20

22 příloh

Vážená paní Sedmihradská,

Městská část Praha 20, Úřad městské části Praha 20, jako povinný subjekt
podle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 4. 3. 2013 Vaši
žádost o informaci:
 
 "žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo
    k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu
    .xls:
    • Rozvaha;
    • Výkaz zisku a ztráty;
    • Příloha;
    • Přehled o peněžních tocích;
    • Přehled o změnách vlastního kapitálu;
    • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků,
    dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I.
    až X.)."
   

        Požadované údaje Vám poskytujeme podle ust. § 4 odst. 3 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů. Informace je poskytnuta ve formátu, ve kterém byla vytvořena.
Převod sestav do formátu  .xls vyžaduje nepřiměřené úpravy, které mohou
dále generovat chyby v údajích, zejména součtových řádků. Požadované údaje
zasíláme ve formátu pdf. generovaných sestav, které jsou přílohou tohoto
e-mailu.

S pozdravem

Ing. Kateřina Lusková
tajemnice

Městská část  Praha 20
Úřad městské části
Jívanská 647/10
193 21  Praha  -  Horní Počernice

Tel: 271 071 682, 724 514 045
e-mail.: [email address]

ROK  2009:

ROK  2010:

ROK  2011:

ROK  2012:

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 20

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté informace.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská