Účetní výkazy

Dotaz byl úspěšný.

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Městská část Praha 2

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2009 až 2012 nebo k 31.12. jednotlivých let podle charakteru výkazu a to ve formátu .xls:
• Rozvaha;
• Výkaz zisku a ztráty;
• Příloha;
• Přehled o peněžních tocích;
• Přehled o změnách vlastního kapitálu;
• Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.).
Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Lucie Sedmihradská

Humhalová Daniela, Městská část Praha 2

Dobrý den, Vaši žádost jsem předala odd. vnějších vztahů paní Markétě Slunečkové - [email address]

S pozdravem
D. Humhalová, informační kancelář

ukázat citované pasáže

Suchá Marie, Městská část Praha 2

21 příloh

Dobrý den,

 

na základě vaší žádosti Vám zasílám účetní výkazy za roky 2009 až 2012.

 

MČ má povinnost vytvářet výkaz Přehled o peněžních tocích a výkaz Přehled
o změnách vlastního kapitálu až od roku 2010 (v návaznosti na změnu zákona
o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb.). Rok 2009 tedy obsahuje pouze 3
povinné výkazy, tj. rozvahu, výkaz zisků a ztrát a přílohu.

 

S pozdravem

 

Marie Suchá

vedoucí ekonomického odboru

MČ Praha 2

Lucie Sedmihradská

Povinný subjekt: Suchá Marie

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,
děkuji za poskytnuté výkazy.

S pozdravem,

Lucie Sedmihradská