Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se občanského průkazu s kontaktním elektronickým čipem (eOP).

1. Jaký konkrétní typ karty (čipové, smart karty) je používán pro eOP? V případě že bylo nebo je používáno více typů, prosím o uvedení všech a informace, jak je možno konkrétni typ určit, např. na základě čísla, data vydání nebo jinak.

2. Informaci zda je tento typ karty napadnutelný útokem známým jako ROCA, viz https://crocs.fi.muni.cz/public/papers/r...

3. V případě že ano, jaká opatření Česká republika přijala k řešení tohoto problému.

4. Kolik bylo celkem vydáno eOP karet? Celkem za dobu existence eOP nebo ještě lépe po jednotlivých letech.

5. Kolik z těchto eOP je v současné době platných?

Odpovědi prosím zaslat v elektronické podobě.

Michal A. Valášek

Elektronická podatelna MV ČR, Ministerstvo vnitra

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 24.10.2017 00:33:26 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Elektronické občanské průkazy elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 24.10.2017 00:33:26 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Informace o doručení datové zprávy.
Tato zpráva je automaticky generovaná, neodpovídejte na ni, prosím.

Ministerstvo vnitra potvrzuje, že Vaše datová zpráva:
označená (charakteristika) obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Elektron...
byla doručena na elektronickou adresu podatelny Ministerstva vnitra
na adresu el. podatelny - Instituce [Ministerstvo vnitra vyžaduje e-mail],
dne 24.10.2017 00:33:26
a byla označena identifikátorem dokumentu MVCRX03OOLMH.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitosti podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno,
že datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li
jinými vadami, pomůže Vám Ministerstvo vnitra zjištěné nedostatky identifi-
kovat; v tomto případě budete vyzván k jejich odstranění, k čemuž Vám bude
poskytnuta přiměřená lhůta.

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo vnitra

2 přílohy

PID: MVCRX03P67BR
Spis. značka: MV-125743-2/SC-2017
Odesilatel: M-NL-SC
Věc: Poskytnutí informace podle z. č. 106/1999 Sb.