Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Proč se plánovaná elektrizace tratě Šumperk - Uničov - Olomouc má uskutečnit ve stejnosměrné trakční napájecí soustavě 3 kV DC, když už se rozhodlo, že se bude postupně přepínat trakční soustavu na AC 25 kV, 50 H.
Tak přepněte i Zábřeh na Moravě - Kouty.
Užitečné by bylo obnovit křižování trati SU-OL i v Novém Malíně. Jsou vypočteny nějaké časy křížení, ale v praxi bohužel dochází ke zpoždění (viz trat Zábřeh - Kouty) v novém elektrickém režimu.
Místo nákladných měníren, které časem budou na nic investovat do křížení.

Udělat rychlejší přepnutí na celé moravě na AC 25 kV, 50 H: třeba do roku 2025.

Zábřeh na Moravě - Kouty (elektrizace do Jeseník, nebo až Mikulovice, případně i Zlaté hory) časem s tunelem propojit do Jindřichova ve Slezku+tunel pod Červonohorským sedlem.
Ostrava - Opava (Elektizovat do Krnova a třeba až Opava - Jindřichov ve Slezku)
Mosty u Jablunkova -Ostrava (plánovaná modernizace uzlu Ostrava)
Horní lideč - Hranice na Moravě (plánovaná elektrizace ramene Hulín, Valašské Meziřičí, Český těšín, Kunčice, Sedlnice)
Ostrava-olomouc-Česká třebová
S přátelským pozdravem,
Roman Folta

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na http://www.mdcr.cz/cs/Ministerstvo_dopra....

Sumarizace:
Datum doruceni: 16.4.2017 11:48:17
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Elektrizace tratí a změna trakční soustavy

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at http://www.mdcr.cz/en/Ministry+of+Transp....

Summary:
Date of delivery: 16.4.2017 11:48:17
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Elektrizace tratí a změna trakční soustavy

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Ministerstvo dopravy

7 příloh

Vážený pan

Roman Folta

e-mail: [1][FOI #6715 e-mail] ??

 

 

Naše čj. 200/2017-072-Z106/6

 

Věc: Podání ze dne 16. 4. 2017 - odpověď

 

Vážený pane,

 

dne 16. 4. 2017 bylo doručeno na Ministerstvo dopravy Vaše podání,
označené jako žádost o informace dle zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím (dále jen „InfZ“). Toto podání bylo zaevidováno
podatelnou ministerstva téhož dne pod čp. 19393/2017-MD-CKDP.  V tomto
podání požadujete- cit.:  

 

„Proč se plánovaná elektrizace tratě Šumperk - Uničov - Olomouc má
uskutečnit ve stejnosměrné trakční napájecí soustavě 3 kV DC, když už se
rozhodlo, že se bude postupně přepínat trakční soustavu na AC 25 kV, 50
H.Tak přepněte i Zábřeh na Moravě - Kouty.Užitečné by bylo obnovit
křižování trati SU-OL i v Novém Malíně. Jsou vypočteny nějaké časy
křížení, ale v praxi bohužel dochází ke zpoždění (viz trat Zábřeh - Kouty)
v novém elektrickém režimu.Místo nákladných měníren, které časem budou na
nic investovat do křížení.Udělat rychlejší přepnutí na celé moravě na AC
25 kV, 50 H: třeba do roku 2025.Zábřeh na Moravě - Kouty (elektrizace do
Jeseník, nebo až Mikulovice, případně i Zlaté hory) časem s tunelem
propojit do Jindřichova ve Slezku+tunel pod Červonohorským sedlem.Ostrava
- Opava (Elektizovat do Krnova a třeba až Opava - Jindřichov ve
Slezku)Mosty u Jablunkova -Ostrava (plánovaná modernizace uzlu
Ostrava)Horní lideč - Hranice na Moravě (plánovaná elektrizace ramene
Hulín, Valašské Meziřičí, Český těšín, Kunčice,
Sedlnice)Ostrava-olomouc-Česká třebová“

 

Dovolujeme si Vás nejprve upozornit na skutečnost, že  Vaše podání
týkající se elektrizace tratě Šumperk – Olomouc bylo vyhodnoceno jako
dotaz, který nespadá pod režim InfZ. Tento zákon neslouží k tomu, aby
úřady vedly polemiky o konkrétních problémech nebo projednávaly návrhy na
řešení investičních akcí (tzv. výjimka při sdělování  názorů  a budoucích
rozhodnutí či kroků povinného subjektu). Návrhy a dotazy tohoto typu lze
klást standartní cestou věcně příslušným odborům ministerstva.

Nicméně vzhledem k tomu, že se k prvotním dotazům nad rámec InfZ snaží
naše ministerstvo přistupovat vstřícně, zasíláme Vám vysvětlení
vycházející z podkladů věcně příslušného odboru infrastruktury a územního
plánu:

 

V rámci přípravy uvedené investiční akce byla zpracována studie
proveditelnosti (dále jen „SP“) „Elektrizace a zkapacitnění tratě Šumperk
- Olomouc“. Prioritním cílem této investiční akce je zlepšení technického
stavu a parametrů tratě Olomouc – Šumperk pro posílení
konkurenceschopnosti vlakové dopravy v systému hromadné dopravy
Olomouckého kraje. Ve SP byly navrženy 4 projektové (investiční) varianty
a varianta „bez projektu“ sloužící jako referenční. Jednotlivé varianty
byly následně zpracovány a posouzeny z pohledu technického řešení, řešení
dopravní technologie, prognózy přepravních proudů a ekonomického
hodnocení.

 

V souladu se směrnicí , která upravuje postupy Ministerstva dopravy,
investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v
průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní
infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu,  byla SP
„Elektrizace a zkapacitnění tratě Šumperk - Olomouc“ projednávána ve dnech
3. 3. a 19. 5. 2015 Centrální komisí Ministerstva dopravy. Tato komise
schválila SP s tím, že ke sledování v dalších stupních přípravy a
realizace staveb byla vybrána varianta Optimalizace 2 = C2 s elektrizací v
systému 3 kV DC, která vykázala nižší celkové investiční náklady
a příznivější výsledky ekonomické efektivity než varianta Optimalizace 2 =
C2 s elektrizací v systému 25 kV AC. V současné době však probíhá příprava
dalších stupňů projektové dokumentace s technickými parametry jednotlivých
stavebních objektů a provozních souborů umožňujícími výhledové přepnutí
na jednotnou napájecí soustavu 25 kV AC, a to v souladu se závěry
Centrální komise Ministerstva dopravy, kterými byla schválena studie
„Koncepce přechodu na jednotnou napájecí soustavu ve vazbě na priority
programového období 2014-2020 a naplnění požadavků TSI ENE“. Možnost
případné elektrizace předmětné tratě v systému 25 kV AC bude prověřena.

 

V souvislosti s Vámi zmíněnou možnou přípravou prodloužení trati Šumperk –
Kouty nad Desnou dále tunelem pod Červenohorským sedlem sdělujeme, že
Ministerstvo dopravy takový projekt v současné době nepřipravuje, ani jeho
přípravu neplánuje zahájit v nejbližším časovém horizontu.

 

S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Jana Klenotová
[3][emailová adresa] | [4]+420 225 131 317
[5]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[6]cid:image002.png@01D27AF8.D06E18C0    
[7]cid:image003.png@01D27AF8.D06E18C0     [8]cid:image004.png@01D27AF8.D06E18C0

[9][IMG]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S pozdravem

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[10]logo
Vyřizuje Jana Klenotová
[11][emailová adresa] | [12]+420 225 131 317
[13]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

[14]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[15]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [16]cid:image004.png@01D14E20.954349B0

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #6715 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. mailto:[emailová adresa]
4. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
5. http://bit.ly/1ZpnEag
6. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
7. https://twitter.com/min_dopravy
8. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...
9. http://ibesip.cz/
10. http://www.mdcr.cz/
11. mailto:[emailová adresa]
12. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
13. http://bit.ly/1ZpnEag
14. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
15. https://twitter.com/min_dopravy
16. http://www.mdcr.cz/mdcr/Templates/RSSFee...