Povinný subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám Vás o poskytutí informací, jaká byla nákladová efektivnost provozování mýtného systému v období 2015-2020. Jaká je hodnota nákladů a jaké je procento z celkových výnosů právě za toto období.

S přátelským pozdravem,

Jan Bednář

Zajíček Choltová Petra Bc., Ředitelství silnic a dálnic ČR

1 příloha

Vážený pane,

v návaznosti na Vaši žádost o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. Vám přílohou zasílám požadované hodnoty nákladů systému el. mýta za roky 2015 – 2020, soubor "výdaje ESVZ a SEM r.2015 - 2020.xlsx".

Vysvětlení k přiložené tabulce :
•ESVZ se rozumí původní mikrovlnný systém, který provozovalo konsorcium spol. Kapsch do konce listopadu 2019
•SEM je označení nového satelitního systému konsorcia spol. CzechToll/SkyToll, který je v provozu od prosince 2019.

V první části tabulky je vidět pokles provozních nákladů ESVZ, který byl dán vyjednáním výhodnějších cenových podmínek při uzavírání Dodatku k Smlouvě o poskytování služeb provozu na pozemních komunikacích ČR na prodloužení spolupráce o další tři roky (2017- 2019), uzavřený mezi ŘSD a Kapsch. Provozní náklady v roce 2020 zahrnují nejen náklady na provoz nového satelitního systému (SEM), ale rovněž náklady na součinnost spol. Kapsch při ukončování ESVZ. Bez těchto dodatečných nákladů by se podíl provozních nákladů nového satelitního systému SEM na vybraném mýtném dostal pod 10%.

Nutno dále uvést, že čistý příjem státu byl v roce 2020 nižší díky povinnosti ŘSD splatit první část nákladů na pořízení SEM a stejně tak tomu bude i v roce letošním. Dalším významným faktorem nižšího příjmu z mýtného v roce 2020 je částečný propad dopravy v době pandemie.

S pozdravem

Bc. Petra Zajíček Choltová
právní odbor
odd. majetkoprávní a metodiky
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA

ukázat citované pasáže