Efektivnost systému výběru mýtného

Dotaz byl úspěšný.

David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám informaci, jaká je nákladová efektivnost provozování systému výběru mýtného za období 2007 až 2014. Jinými slovy, kolik stát inkasoval z každé koruny investované právě do uvedeného projektu. Včetně uvedení vstupních dat a vzorce na základě kterého objednatel projektu k této částce dospěl

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Soldatova Marie, Ředitelství silnic a dálnic ČR

2 přílohy

Vážený pane Havlíku,

Ředitelství silnic a dálnic České republiky (dále jen „ŘSD“) obdrželo dne 27.2.2015 Vaše podání, které je žádostí o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Žádost se týkala zaslání informace "Jaká je nákladová efektivnost provozování systému výběru mýtného za období 2007 až 2014".

Posíláme Vám analýzu nákladové efektivity výběru mýta v ČR tak, jak jste po nás v souladu se zněním Zákona o svobodném přístupu k informacím požadoval. K předkládaným údajům prosím přijměte následující komentář:

a) detailní tabulka nákladů, vykazující hodnoty plnění dle jednotlivých etap výstavby mýtného systému vč. jednorázových nákladů (recyklace OBU, repase OBU, disažio, účinnost, atd.) zahrnuje skutečně uhrazené finanční prostředky v jednotlivých letech a to vč. DPH

b) z detailní tabulky byly vymazány údaje o nákladech etapy 5a, 5b a 6 (náklady na telematiku, liniové řízení na D1 a satelitní rozhraní), neboť tyto projekty s faktickým výběrem mýta nesouvisí

c) z detailní tabulky jsou pak úhrnná data o nákladech převzata do menších agregovaných tabulek, které obsahují i výnosyz výběru mýta za jednotlivé roky

- první agregovaná tabulka zahrnuje kumulovaný údaj jak za investiční tak i neinvestiční náklady související s výběrem mýta vč. DPH
- druhá agregovaná tabulka zahrnuje kumulovaný údaj jak za investiční tak i neinvestiční náklady související s výběrem mýta bez DPH
- třetí agregovaná tabulka zahrnuje údaj pouze o neinvestičních nákladech souvisejících s výběrem mýta vč. DPH
- čtvrtá agregovaná tabulka zahrnuje údaj pouze o neinvestičních nákladech souvisejících s výběrem mýta bez. DPH

Tyto čtyři tabulky tedy kombinují dva různé parametry a to náklady podle jejich charakteru a náklady dle započteného či nezapočteného DPH..

Dle našeho soudu je neoddiskutovatelné, že chceme-li vyčíslit nákladovost provozu našeho mýtného systému, nelze srovnávat výnosy bez DPH s náklady vč. DPH (dopravci platí mýtné bez DPH). Proto údaje z první a třetí tabulky považujeme za irelevantní.

Vypovídající schopnost přiznáváme tedy pouze tabulce druhé a čtvrté, ve kterých se srovnávají údaje bez DPH. Otázkou k diskuzi je, zda do nákladové efektivity započítávat jak neinvestiční tak i investiční náklady (tabulka druhá). Pokud do tohoto poměrového ukazatele zahrneme investiční náklady v plné výši, pak by to znamenalo, že náš mýtný systém má v této chvíli nulovou hodnotu, což rozhodně není pravda. Kapsch má ve smlouvě se státem podmínku, že systém musí po deseti letech předat v takové technologické kondici, ve které byl při jeho spuštění. Co to znamená? Kapsch v rámci svých paušálních odměn (neinvestiční náklady) provádí neustále údržbu a obnovu veškerých komponent mýtného systému, takže např. na přelomu předloňském a loňského roku, Kapsch zcela obnovil HW centrálního systému a nedávno došlo i k modernizaci technologických zařízení na mýtné infrastruktuře. Mýtný systém jsme si tedy rozhodně tzv. "nevybydleli", aby bylo možné tvrdit, že veškeré do něho vložené investice jsou již nenávratně pryč. Naopak! Životnost mýtného systému byla prodloužena na dalších 5 až 7 let a proto má dle mého názoru nejvěrnější vypovídací hodnotu tabulka čtvrtá, kde celková nákladovost dosažená za prvních osm let provozu mýtného systému dosahuje hodnoty 21,6%.

Tento údaj se bude ještě díky výsledkům let 2015 a 2016 vylepšovat a to díky tomu, že došlo k navýšení mýtných sazeb a tím významně vzrostou i roční objemy vybraného mýta, přičemž náklady zůstanou na úrovni let předchozích. Obecně je nutné si uvědomit, že ukazatel nákladovosti výběru mýta je výrazně ovlivňován nejen tím, kolik platíme firmě Kapsch, ale ještě více jej determinuje objem vybraného mýta, na který Kapsch nemá vliv. Výnosy jsou totiž dány výší mýtných sazeb, které reguluje stát, délkou dálniční sítě (počtem zpoplatněných km) a intenzitou dopravy.

S pozdravem

Bc. Marie Soldatova
Samostatné tiskové oddělení
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Čerčanská 12, CZ-14000 PRAHA
tel: 241 084 262
www.rsd.cz, [email address]

ukázat citované pasáže