EET - ověření účtenky a informace o uživateli

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o následující informace:

a) jaké všechny informace o uživateli stránky (vč. zařízení, které používá k zobrazení této stránky - např. počítače, IP adresy, apod.) "Ověření účtenky" (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_...) jsou sbírány a ukládány provozovatelem (tj. GFŘ)

b) jaké všechny informace o uživateli stránky (vč. zařízení, které používá k zobrazení této stránky - např. počítače, IP adresy, apod.) "Ověření účtenky" (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_...) jsou zasílány firmě Google

c) kopii smlouvy mezi GFŘ a firmou Google, jak s údaji z b) může firma Google nakládat

d) zda jsou některé údaje o uživateli stránky (vč. zařízení, které používá k zobrazení této stránky - např. počítače, IP adresy, apod.) "Ověření účtenky" (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_...) předávány dalším osobám mimo GFŘ a firmu Google, příp. kterým.

Děkuji.

S přátelským pozdravem a přáním pěkných svátků,
Michal Škop

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Dobrý den,

Váš dotaz byl dne 22.12.2016 předán k vyřízení na Odbor komunikace, pod čj. 193 914/16.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Vážený pane,

v příloze posíláme odpověď na Váš dotaz ze dne 22.12.2016.

S pozdravem

Monika Čmelíková

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

soubor pdf ve Vaší odpovědi je nečitelný, pošlete mi prosím odpověď v nějakém čitelném souboru.

Děkuji.

S přátelským pozdravem,

Michal Škop

Čmelíková Monika (GFŘ), Generální finanční ředitelství

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Odbor komunikace

Č. j.: 1336/17/7500-20080-202098
K Vaší žádosti ze dne 22. prosince 2016

Vyřizuje: Mgr. Kateřina Bloudková
Tel.: 296 852 222
E-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
ID datové schránky: p9iwj4f

Doručovací adresa:
[FOI #6128 e-mail] ??

Věc: Poskytnutí informací na žádost ze dne 22. prosince 2016

Vážený pane,
Generální finanční ředitelství (dále jen „GFŘ“) obdrželo dne 22. prosince 2016 Vaší žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“). Podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona o svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme následující.

a) Jaké všechny informace o uživateli stránky (vč. zařízení, které používá k zobrazení této stránky - např. počítače, IP adresy, apod.) "Ověření účtenky" (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_...) jsou sbírány a ukládány provozovatelem (tj. GFŘ)?
Jsou ukládány informace o IP adrese počítače a typ prohlížeče, který uživatel použil k zobrazení stránky.

b) Jaké všechny informace o uživateli stránky (vč. zařízení, které používá k zobrazení této stránky - např. počítače, IP adresy, apod.) "Ověření účtenky" (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_...) jsou zasílány firmě Google?
Firmě Google nejsou explicitně zasílány žádné údaje o uživateli stránky.

c) Kopii smlouvy mezi GFŘ a firmou Google, jak s údaji z b) může firma Google nakládat?
GFŘ nemá s firmou Google uzavřenou žádnou smlouvu, řídí se Smluvními podmínkami, které jsou dostupné na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/....

d) Zda jsou některé údaje o uživateli stránky (vč. zařízení, které používá k zobrazení této stránky - např. počítače, IP adresy, apod.) "Ověření účtenky" (http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_...) předávány dalším osobám mimo GFŘ a firmu Google, příp. kterým?
Žádné údaje o uživateli stránky nejsou předávány dalším osobám.

S pozdravem

Ing. Petra Petlachová
ředitel odboru

ukázat citované pasáže

Michal Škop zanechal/a poznámku ()

Pro info, zasláno datovou zprávou:

Stížnost ve věci neposkytnutí požadované informace dle zákona č. 106/1999, aniž by bylo vydáno rozhodnutí o jejich odmítnutí
A Rekapitulace
1. Dne 22.12.2016 jsem požádal ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále též „InfZ“), Generální finanční ředitelství (dále též „GFŘ“, „povinný subjekt“) mj. o:

b) jaké všechny informace o uživateli stránky (vč. zařízení, které používá k zobrazení této stránky - např. počítače, IP adresy, apod.) "Ověření účtenky" jsou zasílány firmě Google
( http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_... )

(text celé žádosti: http://www.infoprovsechny.cz/request/eet... )

2. GFŘ odpovědělo na celou žádost dne 9.1.2017. K bodu b) žádosti potom odpověď zněla:

“Firmě Google nejsou explicitně zasílány žádné údaje o uživateli stránky.”

Tato odpověď ovšem není požadovanou informací.
B
3. GFŘ v zákonné lhůtě neposkytl požadovanou informaci (v žádosti pod bodem b) ), řádně neprodloužil lhůtu na poskytnutí informace, ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu § 16a InfZ tuto stížnost.
C
4. K tomu, že odpověď GFŘ není požadovanou informací, dodávám:
a) Již při vstupu na danou stránku „Ověření účtenky“ je 4x posílán request na server www.google.com a taktéž 4x na www.gstatic.com . Oba jsou dle informací z „who is“ služeb vlastněny firmou Google. Tedy již v tomto kroku jsou o uživateli stránky „Ověření účtenky“ zasílány firmě Google mj. IP adresa návštěvníka nebo cookies firmy Google určující daného uživatele, pokud je zároveň uživatelem jiných služeb firmy Google nebo navštěvuje webové stránky, které také komunikují se servery firmy Google.
b) Pokud uživatel chce použít stránku „Ověření účtenky“ k tomu, k čemu je vytvořena, a skutečně ověřit účtenku, musí vyplnit tzv. „captchu“. Bez jejího vyplnění není možné účtenku ověřit. Pokud tak uživatel udělá, je na server www.google.com zasláno velké množství zakódovaných informací o daném uživateli (v rámci 3 requestů na server www.google.com a 5 requestů na www.gstatic.com – počet se může měnit dle uživatele), dle dostupných informací mezi těmito informacemi jsou např. rozlišení obrazovky uživatele, jeho časovou zónu, typ jeho internetového prohlížeče, atd.
Zjevně tedy stránka „Ověření účtenky“ zasílá velké množství informací o uživateli firmě Google.
D
5. Požaduji tedy posouzení této stížnosti podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. a okamžité vyřízení mojí žádosti o informace.

Děkuji,
s pozdravem
Michal Škop