Tomáš Novák

Povinný subjekt: Úřad vlády České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Moje žádost se týká bodu I. Usnesení vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1375, kterým vláda s výjimkami zakazuje volný pohyb osob (dále jen zákaz).

1.) Rád bych získal dokumenty, které by uváděly důvody pro tento zákaz, na základě kterých byl tento zákaz navrhnut nebo které by nastiňovaly očekávaný nebo potenciální efekt toho zákazu na šíření nemoci Covid-19.

2.) Dále bych rád získal veškeré dokumenty, které hodnotí soulad zákazu s Ústavou ČR příp. Listinou základních práv a svobod nebo hodnotí přiměřenost zákazu.

3.) Rád bych také získal studie popř. odkazy na studie, které byly použity při návrhu zákazu a které hodnotily potenciální efektivitu zákazu.

U všech třech bodů případě stojím i o informaci, že takové dokumenty nebyly při návrhu zákazu použity.

S přátelským pozdravem,
Tomáš Novák

Posta, Úřad vlády České republiky

1 příloha

(See attached file: zprava.pdf)

Tomáš Novák

Povinný subjekt: Posta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S pozdravem,

Tomáš Novák

Posta, Úřad vlády České republiky

1 příloha

(See attached file: zprava.pdf)

Úřad vlády České republiky

2 přílohy

Vážená paní, vážený pane,

tento e-mail byl odeslán prostřednictvím systému el. spisové služby Úřadu
vlády ČR. Věnujte, prosím, pozornost přiložené příloze (přílohám).

S pozdravem,

Oddělení spisové agendy
Úřadu vlády ČR

(See attached file: 46775-20oznámení-doručení.pdf)(See attached file:
46775-20r-sken.pdf)