Dotaz na průběh VVŘ na prodej pozemku p.č. 160/7 k.ú. Kuřívody

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací týkajících se veřejného výběrového řízení "Prodej pozemku p.č. 160/7 o výměře 763m2 dle GP č. 330-34/2013 pro k.ú. Kuřívody", dále jen "VVŘ", které bylo zveřejněno dne 27.1.2014:

1.- kopii zápisu o výsledku a průběhu VVŘ
2.- seznam všech účastníku VVŘ
3.- pořadí účastníků VVŘ
4.- kdo konkrétně pozemek získal
5.- za jakou vysoutěženou cenu
6.- kopii kupní smlouvy s výhercem VVŘ

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.

S přátelským pozdravem,
Vít Veselý

Povinný subjekt: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dne 13.10.2015 jsem Vás žádal o poskytnutí
informace. Ačkoliv Vám byla moje zpráva úspěšně doručena a
požadované informace jste měli poskytnout do 15 dnů,nestalo se tak.
V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999
Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí
informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o
odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b)
zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při
dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného
uplynutí lhůty pro poskytnutí informací). Na své žádosti o zaslání
výhradně elektronickou cestou informací týkajících se veřejného výběrového řízení "Prodej pozemku p.č.
160/7 o výměře 763m2 dle GP č. 330-34/2013 pro k.ú. Kuřívody" nadále trvám.

S přátelským pozdravem,

Vít Veselý

Kšica Jiří JUDr., Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Vážený pane Veselý,

K Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve věci převodu pozemku p. č. 160/7 ostatní plocha
v k. ú. Kuřívody sdělujeme následující.

Státní podnik měl ve smyslu § 2 odst. 2 zákona č. 77/1997 Sb., o státním
podniku, ve znění pozdějších předpisů, právo hospodařit k pozemku p.č.
160/7 v k. ú.  Kuřívody vzniklým oddělením z pozemku p. č. 160/1 zapsaným
na LV č. 108 pro k.ú. Kuřívody u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj,
Katastrální pracoviště Česká Lípa. V prosinci 2013 ředitel státního
podniku rozhodl pod  č.j. VLS – 000841/2013/47/1900 o nepotřebnosti
majetku státu, s nímž má právo státní podnik hospodařit k tomuto pozemku.
Na základě této skutečnosti  dne 27. 1. 2014 vyhlásil veřejné výběrové
řízení na prodej majetku, s nímž má právo hospodařit, s tím, že bylo
stanoveno jediné kritérium pro výběr vhodného zájemce, a to nejvyšší návrh
kupní ceny za uvedený pozemek. Jako minimální kupní cena byla stanovena
cena ve výši 7 720 Kč. Nejpozdější termín pro přijetí nabídky byl stanoven
na den 26. 2. 2014 do 13:00 hodin s tím, že byla stanovena podmínka účasti
ve výběrovém řízení ve formě složení jistoty ve výši 3 000 Kč na účet
státního podniku. Do stanoveného termínu byly přijaty 3 nabídky v pořadí
zájemců: zájemce č. 1 Petr Freitag, Praha 3 s cenovou nabídkou 10 100 Kč,
zájemce č. 2 Jana Veselá, Ralsko s cenovou nabídkou 16 100 Kč a zájemce č.
3 Jiří Zlámal, Mimoň s cenovou nabídkou ve výši 18 000 Kč. Ustanovená
komise  pro výběrové řízení na odprodej nepotřebného nemovitého majetku na
základě veřejného výběrového řízení dne 27. 2. 2014 konstatovala, že
všechny tři nabídky splnily všechny podmínky stanovené ve veřejném
výběrovém řízení a nejvyšší cenovou nabídku učinil zájemce č. 3. Komise
proto doporučila prodat předmět výběrového řízení zájemci č. 3, který
splnil všechny podmínky výběrového řízení a podal nejvyšší cenovou
nabídku, tohoto zájemce vyzvat k uzavření kupní smlouvy na předmětný
pozemek a písemně informovat zájemce o výsledku výběrového řízení. Kupní
smlouva se zájemcem byla uzavřena 17. 3. 2014 a následně po splnění
kupních podmínek vložena do katastru nemovitostí.

 

S pozdravem

                               Jiří Kšica

 

 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.

Pod Juliskou 5, 160 64  Praha 6

[1]www.vls.cz

 

References

Visible links
1. http://www.vls.cz/

Vít Veselý zanechal/a poznámku ()

Na portále veřejných zakázek https://zakazky.vls.cz bylo dne 27.9.2017 zveřejněno nové zadávací řízení:

název: Demolice objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko – I. etapa
zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
datum zahájení: 27.09.2017
stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s demolicí provozních objektů v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko, včetně následné likvidace vzniklého odpadu. Dalším předmětem plnění veřejné zakázky je likvidace nepotřebného stavebního materiálu (prefabrikáty) nacházejícího se v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Ralsko.
Zdroj:
https://zakazky.vls.cz/vz00001591