Dotaz na postup v případě odmítnutí konkrétní vakcíny proti onemocnění Covid-19 ze strany pacienta.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v případě, že pacient má zájem o očkování proti onemocnění Covid-19, ale odmítne být očkován konkrétní vakcínou ze závažných důvodů (např. její neschválení Evropskou agenturou pro léčivé přípravky):
- Jaký je stanoven postup v očkovacím místě?
- Bude trvat nárok pacienta na očkování jinou vakcínou?
- Pokud tímto nárok na očkování ztrácí, na základě jakého důvodu?
- Pokud nárok trvá, jakým způsobem bude pacient postupovat tak, aby mohl být co nejdříve naočkován vakcínou, kterou ze závažných důvodů neodmítá?

Odpověď preferuji v elektronické formě.

S přátelským pozdravem,

Jan Mohyla

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 7.4.2021 13:12:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na postup v případě odmítnutí konkrétní vakcíny proti onemocnění Covid-19 ze strany pacienta. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 7.4.2021 13:12:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
7.4.2021 15:12:50

Vaše zpráva ze dne: 7.4.2021 13:12:12
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na postup v případě odmítnutí konkrétní vakcíny proti onemocnění Covid-19 ze strany pacienta.
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FELOL
Datum zaevidování: 7.4.2021 15:04:13

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
7.4.2021 15:12:50

Your message - dated 7.4.2021 13:12:12
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na postup v případě odmítnutí konkrétní vakcíny proti onemocnění Covid-19 ze strany pacienta.
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01FELOL
Date of registration: 7.4.2021 15:04:13

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106/1999_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FLUI5
značka: MZDR 14837/2021-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 20.04.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 14837_odpoved_001.pdf