Dotaz na legálnost bílých baliset Z11h

Dotaz byl úspěšný.

Petr Havlíček

Povinný subjekt: Ministerstvo dopravy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám o informace:
- zda je možné umisťovat Z11h - směrové sloupky zelené kulaté - Balisety i v barvě bílé, popř. zda-li může dopravně-správní úřad jejich stanovení na veřejně přístupných pozemních komunikacích?
- zda je možné zelené balisety Z11h nahrazovat bílými balisetami Z11h?
- jak postupovat, pokud bílé balisety Z11h nelze umisťovat na pozemní komunikace, aby byly nahrazeny balisetami odpovídajícími vyhlášce a vzorovým listům MDČR.

Děkuji a s přátelským pozdravem,

Petr Havlíček

Podatelna MD, Ministerstvo dopravy

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANA ODPOVED Z ELEKTRONICKE PODATELNY xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaslali jste mail na adresu Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Vase elektronicke podani bylo doruceno v poradku a bude vyrizeno dle pravidel pro provoz elektronicke podatelny, ktere jsou k dispozici na https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Sumarizace:
Datum doruceni: 21.3.2019 09:16:13
Predmet zpravy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na legálnost bílých baliset Z11h

Prejeme Vam prijemny den.

Ministerstvo dopravy
-------------------------------

THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED REPLY FROM THE ELECTRONIC MAILROOM xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

You have sent an e-mail to the following address: Instituce [Ministerstvo dopravy vyžaduje e-mail].

Your electronic submission has been successfully delivered and will be dealt with according to the rules applicable to the operation of an electronic mailroom, which are available at https://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-...

Summary:
Date of delivery: 21.3.2019 09:16:13
Subject of the message: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz na legálnost bílých baliset Z11h

Wishing you a pleasant day.

The Ministry of Transport

Petr Havlíček

Povinný subjekt: Podatelna MD

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

V zákonné lhůtě 15 dní (§ 14 odst. 5 písm. d) zákona č.106/1999 Sb.) mi informace nebyla poskytnuta. Tato lhůta pro poskytnutí informace nebyla řádně prodloužena, ani nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Proto podávám ve smyslu §16a odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. tuto stížnost. Stížnost je podána včas, při dodržení třiceti denní lhůty k jejímu podání (počítáno od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informací).

S pozdravem,

Petr Havlíček

Ministerstvo dopravy

6 příloh

e-mail: [1][FOI #7710 e-mail] ??

 

Naše č. j. 109/2019-072-Z106/4

 

Věc: Odpověď na žádost o informace

 

Vážený pane,

 

      dne 21. 3. 2019 obdrželo Ministerstvo dopravy, Odbor komunikace,
Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“). Tato žádost
byla zaregistrována podatelnou Ministerstva dopravy pod č.p.
15693/2019-MD-CKDP. V této žádosti žádáte o informaci – cit.: „…

- zda je možné umisťovat Z11h – směrové sloupky zelené kulaté – Balisety i
v barvě bílé, popř. zda-li může dopravně-správní úřad jejich stanovení na
veřejně přístupných pozemních komunikacích?

- zda je možné zelené balisety Z11h nahrazovat bílými balisetami Z11h?

- jak postupovat, pokud bílé balisety Z11h nelze umisťovat na pozemní
komunikace, aby byly nahrazeny balisetami odpovídajícími vyhlášce a
vzorovým listům MDČR. …“

 

      Váš dotaz nespadá pod InfZ, neboť se jedná o žádost o výklad zákona,
na který se InfZ nevztahuje.

 

      Věcně příslušný Odbor agend řidičů Vám nicméně nad rámec zákonných
povinností poskytuje následující informace.

 

Umístění uvedených sloupků v bílé barvě je možné a místně příslušný
správní orgán může stanovit jejich použití na veřejně přístupné
komunikaci.

                Vzhledem k tomu, že Ministerstvu dopravy není známa
konkrétní situace, které se týká Váš dotaz, nelze v takto obecné rovině
jednoznačně odpovědět, zda lze zelené balisety nahradit bílými. V tomto
případě je nutné se obrátit na místně příslušný správní orgán, který Vám
sdělí, na základě čeho stanovil balisety v bílé barvě. Může se jednat o
pevnou překážku, která se umisťuje na základě povolení silničního
správního úřadu dle ustanovení § 29 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, případně o místní úpravu dle ustanovení § 77 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů.

Vzorové listy nejsou závazné, pouze upravují provedení vybraných
dopravních zařízení, neboť rozpracovávají ustanovení příslušných předpisů
včetně mezinárodních do potřebných detailů, čímž vytvářejí předpoklady pro
jednotné provedení dopravních zařízení, včetně jejich vybraných
variant.           

               

Závěrem si dovolujeme upozornit, že Ministerstvo dopravy sice je ústředním
orgánem státní správy, který se podílí na přípravě právních předpisů
zejména v oblasti dopravního práva, není však orgánem, který je oprávněn
podávat závazný výklad právních předpisů, a to ani těch, na jejichž
přípravě se podílí.

 

 

   S pozdravem

 

 

Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace
 
[2]cid:image001.jpg@01D27AF8.D06E18C0
Vyřizuje Vojtěch Jirovec
[3]+420 225 131 313
[4][emailová adresa] | [5]www.mdcr.cz
[6]nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
 

 

[7]cid:image002.png@01D14E20.954349B0    
[8]cid:image003.png@01D14E20.954349B0     [9]cid:image004.png@01D14E20.954349B0    
[10]https://seeklogo.com/images/L/linkedin-i...

[11]cid:image006.jpg@01D30A1F.F7B032E0

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #7710 e-mail] ??
2. http://www.mdcr.cz/
3. file:///tmp/tel:+420%20225%20131%20317
4. mailto:[emailová adresa]
5. http://www.mdcr.cz/
6. http://bit.ly/1ZpnEag
7. https://www.facebook.com/mdcr.cz/
8. https://twitter.com/min_dopravy
9. http://www.mdcr.cz/?rss=b3058068-be0b-48...
10. https://cz.linkedin.com/company/minister...
11. http://www.dopravniinfo.cz/