Dotaz ke smlouvě "AntiDDoS Advanced + pripojeni medii 20 Mbit/s"

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

v registru smluv byla na URL https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2439062 zveřejněna informace o smlouvě č. O241700099, "AntiDDoS Advanced + pripojeni medii 20 Mbit/s", kterou váš úřad uzavřel s O2 Czech Republic a.s. V souvislosti s ní vás ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Úplný text smlouvy včetně všech případných příloh, změn, dodatků či doplňků.
2. Z jakého důvodu není v registru smluv zveřejněn text smlouvy, ale pouze objednávka a cenová nabídka?
3. V nabídce je v souvislosti se serverem www.volby.cz zmíněna "last mile" zákaznické přípojky. Znamená to, že je server www.volby.cz umístěn na zákaznické přípojce a nikoliv v páteřním datovém centru?
4. Je-li server umístěn mimo páteřní síť (viz bod 3), z jakého důvodu tomu tak je?
5. Je-li server umístěn mimo páteřní síť (viz bod 3), jakou kapacitu má linka, přes kterou je připojen?
6. Jakou náhradu škody, smluvní pokutu nebo jinou podobnou formu náhrady požaduje Český statistický úřad po dodavateli služby, která se ukázala být v konečném důsledku minimálně částečně nefunkční?

Odpovědi prosím poskytnout v elektronické podobě.

Michal A. Valášek

Štěpánka Zelenková, Český statistický úřad

2 přílohy

Dobrý den,
v příloze zasílám odpověď Českého statistické úřadu na Vaši žádost dle
zákona č. 106/1999 Sb.
S pozdravem
Štěpánka Zelenková
Mgr. Štěpánka Zelenková
vedoucí oddělení informačních služeb - ústředí
Český statistický úřad
Na padesátém 81
100 82 Praha 10
Tel.: 274 052 430
Fax: 274 054 083
E-mail: [1][emailová adresa]
Web: [2]www.czso.cz
>>> ........... <[3][FOI #7010 e-mail] ??>
23.10.2017 23:15 >>>
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.
Povinný subjekt:
Český statistický úřad
Žadatel:
[redacted]
Vážení,
v registru smluv byla na URL [4]https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2439062
zveřejněna informace o smlouvě č. O241700099, "AntiDDoS Advanced +
pripojeni medii 20 Mbit/s", kterou váš úřad uzavřel s O2 Czech Republic
a.s. V souvislosti s ní vás ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací:
1. Úplný text smlouvy včetně všech případných příloh, změn, dodatků či
doplňků.
2. Z jakého důvodu není v registru smluv zveřejněn text smlouvy, ale pouze
objednávka a cenová nabídka?
3. V nabídce je v souvislosti se serverem [5]www.volby.cz zmíněna "last
mile" zákaznické přípojky. Znamená to, že je server [6]www.volby.cz
umístěn na zákaznické přípojce a nikoliv v páteřním datovém centru?
4. Je-li server umístěn mimo páteřní síť (viz bod 3), z jakého důvodu tomu
tak je?
5. Je-li server umístěn mimo páteřní síť (viz bod 3), jakou kapacitu má
linka, přes kterou je připojen?
6. Jakou náhradu škody, smluvní pokutu nebo jinou podobnou formu náhrady
požaduje Český statistický úřad po dodavateli služby, která se ukázala být
v konečném důsledku minimálně částečně nefunkční?
Odpovědi prosím poskytnout v elektronické podobě.
.......................
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[7][FOI #7010 e-mail] ??
Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.
Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[8]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 
Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [9]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.
Datum podání:
23/10/2017
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[10]http://infoprovsechny.cz/help/officers
Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.czso.cz/
3. mailto:[FOI #7010 e-mail] ??
4. https://smlouvy.gov.cz/smlouva/2439062
5. http://www.volby.cz/
6. http://www.volby.cz/
7. mailto:[FOI #7010 e-mail] ??
8. http://www.informaceprovsechny.cz/
9. http://www.infoprovsechny.cz/
10. http://infoprovsechny.cz/help/officers