Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Suchomel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Dotaz k pohybu osob mimo okres trvalého pobytu po 1.3.2021.

Čekáme, až si Jaroslav Suchomel přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jaroslav Suchomel

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,obracím se na Vás se žádostí o poskytnutí informace k možnosti přejezdu z okresu do okresu za tímto účelem:
před datumem 26.2.2021 a tím tedy i 1.3.2021,kdy vešlo v platnost usnesení vlády č.216 ze dne 26.2.2021 jsem objednal a zaplatil u dovozce osobní automobil speciální -autokaravan.Dne 26.2.2021 jsem byl kontaktován a vyzván k převzetí vozidla dne 11.03.2021 v 11,00hod v arealu Mobility area,Prokaravan s.r.o. Strakonice,Řepice 164.
Na danou adresu mne odveze člen rodiny,zpět do byliště pojedeme každý po své ose.Nástup Bublava s výstupem Strakonice a zpět.Po trase bez zastávky a pohybu mimo vozidlo.Mám připravené a vyplněné čestné prohlášení z Vašich stránek s uvedenými údaji a s trasou pohybu.
Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Jaroslav Suchomel,Bublava 794

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.3.2021 15:31:59 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz k pohybu osob mimo okres trvalého pobytu po 1.3.2021. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.3.2021 15:31:59 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
1.3.2021 17:00:56

Vaše zpráva ze dne: 1.3.2021 15:31:59
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Dotaz k pohybu osob mimo okres trvalého pobytu po 1.3.2021.
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EQ7PB
Datum zaevidování: 1.3.2021 16:19:59

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
1.3.2021 17:00:56

Your message - dated 1.3.2021 15:31:59
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Dotaz k pohybu osob mimo okres trvalého pobytu po 1.3.2021.
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01EQ7PB
Date of registration: 1.3.2021 16:19:59

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01EW5AM
značka: MZDR 8556/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 10.03.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 241_001.pdf

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jaroslav Suchomel prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.