Martina Brzobohatá

Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
1/žádám vás o poskytnutí přehledu finančních částek a/ požadovaných, b/ zamítnutých a c/ poskytnutých dotací a darů pro organizaci LUMA MB, z. s., za období od 1. 1. 2015 doposud.
2/ Dále žádám o informaci, kdy se finanční prostředky pro organizaci LUMA MB, z. s. poprvé dostaly, jako pro ni vyhrazené dotace, do schváleného rozpočtu města Mladá Boleslav, resp. žádám o odpověď, zda to bylo poprvé v roce 2015 s částkou 100.000,- Kč, a zda LUMA MB, z. s. tuto částku obdržela.
3/ Dále žádám o informaci, zda ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 bylo v pro LUMA MB, z. s., vyhrazeno též 100.000,- Kč, ale přes podání žádosti o tuto částku bylo organizaci LUMA MB, z. s. poskytnuto bez udání důvodu ponížení původně vyhrazené částky, pouze 50.000,- Kč.
4/ Dále žádám o informaci, zda v letech 2017 - 2019 nebyla organizaci LUMA MB, z. s. poskytnuta žádná dotace ani dar, přestože každý rok tato organizace o finanční prostředky opakovaně žádala, zde je možno se odkázat na bod 1/.
5/ Dále žádám o informaci, zda v roce 2020 byla organizaci LUMA MB, z. s., poskytnuta investiční dotace ve výši 10.000,- Kč jako kofinancování nákupu ojetého služebního automobli, a zda byla zastupitelstvem města v roce 2021 scháleno poskytnutí neinvestiční dotace pro LUMA MB, z. s., ve výši 80.000,- Kč.

Děkuji vám.

S přátelským pozdravem,

Martina Brzobohatá

Elektronická Podatelna, Statutární město Mladá Boleslav

Magistrát statutárního města Mladá Boleslav přijal Vaše podání pod
identifikátorem: EP20210000013436

Původní informace zprávy
Předmět: Žádost o informace podle dotaz - Dotace pro LUMA MB, z. s.
Datum doručení: 2.6.2021 11:00:30
Obsah zprávy: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Statutární město
Mladá Boleslav Žadatel:
=================================================================== #
Jméno: Martina Brzobohatá # Datum narození: 1970-01-31 # Adresa: Josefův
Důl 28 # Adresa: 293 07 Josefův Důl
===================================================================
Povinný subjekt: Statutární město Mladá Boleslav Žádost o informace podle
zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Vážená paní,
vážený pane, 1/žádám vás o poskytnutí přehledu finančních částek a/
požadovaných, b/ zamítnutých a c/ poskytnutých dotací a darů pro
organizaci LUMA MB, z. s., za období od 1. 1. 2015 doposud. 2/ Dále žádám
o informaci, kdy se finanční prostředky pro organizaci LUMA MB, z. s.
poprvé dostaly, jako pro ni vyhrazené dotace, do schváleného rozpočtu
města Mladá Boleslav, resp. žádám o odpověď, zda to bylo poprvé v roce
2015 s částkou 100.000,- Kč, a zda LUMA MB, z. s. tuto částku obdržela. 3/
Dále žádám o informaci, zda ve schváleném rozpočtu města na rok 2016 bylo
v pro LUMA MB, z. s., vyhrazeno též 100.000,- Kč, ale přes podání žádosti
o tuto částku bylo organizaci LUMA MB, z. s. poskytnuto bez udání důvodu
ponížení původně vyhrazené částky, pouze 50.000,- Kč. 4/ Dále žádám o
informaci, zda v letech 2017 - 2019 nebyla organizaci LUMA MB, z. s.
poskytnuta žádná dotace ani dar, přestože každý rok tato organizace o
finanční prostředky opakovaně žádala, zde je možno se odkázat na bod 1/.
5/ Dále žádám o informaci, zda v roce 2020 byla organizaci LUMA MB, z. s.,
poskytnuta investiční dotace ve výši 10.000,- Kč jako kofinancování nákupu
ojetého služebního automobli, a zda byla zastupitelstvem města v roce 2021
scháleno poskytnutí neinvestiční dotace pro LUMA MB, z. s., ve výši
80.000,- Kč. Děkuji vám. S přátelským pozdravem, Martina Brzobohatá
Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #8998 e-mail] ?? Tato elektronická adresa je
adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu
k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou
(případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8
Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této
žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona
106/1999 Sb. Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na
stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s
takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). Ochrana osobních údajů žadatele: Jako provozovatel služby
Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve
vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou
vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na
stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách
www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k
jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k
porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona
správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za
účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací
zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění
identifikačních údajů žadatele. Datum podání: 2/6/2021
-------------------------------------------------------------------
Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers Upozorňujeme na zpoždění
zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech. Pokud jste
poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte
IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi
stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.
-------------------------------------------------------------------