Ing. Josef Minařík

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Ing. Josef Minařík

Krysličková Šárka, Státní zemědělský intervenční fond

1 příloha

Dobrý den, váš dotaz jsme předali na kompetentní oddělení dle správného
postupu při zasílání dotazu podle zákona 106/1999 Sb.

Prosím další dotazy podle zákona 106/1999 Sb. posílejte pouze na adresu
[1][emailová adresa], jak je psáno v informacích ke správnému postupu:
 [2]https://www.szif.cz/cs/pristup-k-informa... .

 

S pozdravem

[3]barevny pruh_170mm

Šárka Krysličková

Oddělení komunikační podpory

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

T: +420 222 871 871

E: [4][emailová adresa]

 

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, [5]Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

Prohlášení:

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně
adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné
použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č.
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel
nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

 

 

 

-----Original Message-----
From: Ing. Josef Minařík <[FOI #8893 e-mail] ??>
Sent: Saturday, March 20, 2021 10:36 AM
To: _info <Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Dotace Agrofert

 

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.

 

Povinný subjekt:

Státní zemědělský intervenční fond

 

Žadatel:

===================================================================

# Jméno: Ing. Josef Minařík

# Datum narození:  1985-03-14

# Adresa: Křemencova 7, Praha 1, 110 00

===================================================================

 

Povinný subjekt: Státní zemědělský intervenční fond

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

Vážená paní, vážený pane,

 

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím
tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované
mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a
žádám Vás o sdělení následujících informací:

 

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností),
které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

 

název příjemce dotace,

výše dotace,

datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace, datum,
kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

 

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného
obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů.

 

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se
sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných
společností je dostupný například na
[6]https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

 

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků
společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných
zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že
organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací
střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám
jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

 

Informace doručte na mou emailovou adresu.

 

S přátelským pozdravem,

 

Ing. Josef Minařík

 

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[7][FOI #8893 e-mail] ??

 

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

 

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[8]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.). 

 

Ochrana osobních údajů žadatele:

Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [9]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

 

Datum podání:

 

20/3/2021

-------------------------------------------------------------------

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

[10]https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.szif.cz/cs/pristup-k-informa...
4. mailto:[emailová adresa]
5. mailto:Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]
6. https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185...
7. mailto:[FOI #8893 e-mail] ??
8. http://www.informaceprovsechny.cz/
9. http://www.infoprovsechny.cz/
10. https://infoprovsechny.cz/help/officers

skrýt citované pasáže

Ing. Josef Minařík

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Spis. zn.:2021/S10401/0000290
Naše č.j.: SZIF/2021/00232208

Vážená paní, vážený pane,

Navazuji na obdržený dopis ze dne 24.3.2021. a doplňuji.

1) Žádám za období od 1.1.2014 do 1.4.2021.
2) Dotační tituly - 1.I., 1.R., 2.A., 3.A.až E., 3.I, 3.K., 8.F., všechny tituly 9.A., 9.E., všechny tituly 9.F., 9.H., 9.I., 10.D., všechny tituly 10.E., 13., 18., 19.A., 19.C, 20.A., 20.B., 20.C., 20.D., 20.E., a další , který již možná zanikly.

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Josef Minařík

Krysličková Šárka, Státní zemědělský intervenční fond

1 příloha

Dobrý den, váš dotaz jsme předali na kompetentní oddělení dle správného
postupu při zasílání dotazu podle zákona 106/1999 Sb.

Prosím další dotazy podle zákona 106/1999 Sb. posílejte pouze na adresu
[1][emailová adresa], jak je psáno v informacích ke správnému postupu:
 [2]https://www.szif.cz/cs/pristup-k-informa... .

 

S pozdravem

[3]barevny pruh_170mm

Šárka Krysličková

Oddělení komunikační podpory

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

T: +420 222 871 871

E: [4][emailová adresa]

 

Neváhejte nás kontaktovat-infolinka: +420 222 871 871, [5]Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

Prohlášení:

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně
adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné
použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č.
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory. Odesílatel
nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

 

 

 

 

-----Original Message-----
From: Ing. Josef Minařík <[FOI #8893 e-mail] ??>
Sent: Saturday, April 17, 2021 6:35 PM
To: _info <Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]>
Subject: Re: Žádost o informace podle dotaz - Dotace Agrofert

 

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

 

 

Spis. zn.:2021/S10401/0000290

Naše č.j.: SZIF/2021/00232208

 

 

Vážená paní, vážený pane,

 

 

Navazuji na obdržený dopis ze dne 24.3.2021. a doplňuji.

 

 

1) Žádám za období od 1.1.2014 do 1.4.2021.

2) Dotační tituly - 1.I., 1.R., 2.A., 3.A.až E., 3.I, 3.K., 8.F., všechny
tituly 9.A., 9.E., všechny tituly 9.F., 9.H., 9.I.,  10.D., všechny tituly
10.E., 13., 18.,  19.A., 19.C, 20.A., 20.B., 20.C., 20.D., 20.E.,  a další
, který již možná zanikly.

 

 

Děkuji.

 

 

S pozdravem,

 

 

Ing. Josef Minařík

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------

Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento
dotaz:

[FOI #8893 e-mail] ??

 

 

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

https://infoprovsechny.cz/help/officers

 

 

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

 

 

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

 

 

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. https://www.szif.cz/cs/pristup-k-informa...
4. mailto:[emailová adresa]
5. mailto:Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail]

skrýt citované pasáže

Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den,
z elektronické podatelny SZIF Vám byl odeslán přiložený dokument
č.j.: SZIF/2021/0322030
Věc: 106 - Odpověď.

Po přijetí tohoto e-mailu, prosím, neprodleně potvrďte jeho přijetí a to
následujícím způsobem:
- vytvořte odpověď k tomuto e-mailu,
- do těla e-mailu napište zprávu, že potvrzujete přijetí e-mailu,
- e-mail(datovou zprávu) elektronicky podepište svým elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a odešlete na podatelnu
SZIF.

Nepotvrdíte-li přijetí dokumentu do dvou kalendářních dnů, bude Vám
doručen jiným způsobem.

V odesílaném potvrzení o přijetí, prosíme, nepřepisujte ani nedoplňujte
ostatní části e-mailu (předmět nebo obsah) a rovněž nepřikládejte nové
soubory. Na taková podání, vzhledem k automatickému zpracování, nemůže být
brán zřetel. Nová podání zasílejte novou e-mailovou zprávou.

S pozdravem
Podatelna SZIF

Státní zemědělský intervenční fond
IČ: 48 133 981

Ve Smečkách 33,
Praha 1 - 110 00

Telefon: +420 222 871 620
Fax: +420 222 871 765
E-mail: Instituce [Státní zemědělský intervenční fond vyžaduje e-mail] (obecná adresa),
[emailová adresa] (elektronické podávání dokumentů)
Datová schránka SZIF: jn2aiqd

Kletečková Iveta, Státní zemědělský intervenční fond

1 příloha

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o zaslání potvrzení o doručení odpovědi na
Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., která Vám byla zaslána do Vaší
e-mailové schránky dne 28.4.2021 pod č. j. SZIF/2021/0322030.

Potvrzení můžete zaslat pouze odpovědí na tento e-mail.

 

Mnohokrát děkuji a přeji hezký den.

 

 

Iveta Kletečková  

Útvar generálního ředitele                              

referent Kanceláře generálního ředitele       

 

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

T: +420 222 871 512

M: +420 724 338 475   

E: [1][emailová adresa]

 

________________________________

 

Prohlášení:

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně
adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným
adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné
použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183,  zákona č.
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím
uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.

Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým
přenosem.    

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

Ing. Josef Minařík

Povinný subjekt: Kletečková Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádný mail jsem od vás neobdržel a nemohu vám ani na mail odpovědět, jelikož se zde nezveřejňují.

Můžete mail přiložit jako přílohu sem.

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Josef Minařík

Kletečková Iveta, Státní zemědělský intervenční fond

2 přílohy

Dobrý den,
nevím, z jakého důvodu Vám nebyla odpověď doručena, ale prověřím to.
Omlouvám se za vzniklé potíže a v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb..

Přeji hezký den.

Iveta Kletečková
Útvar generálního ředitele
referent Kanceláře generálního ředitele

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: +420 222 871 512
M: +420 724 338 475
E: [emailová adresa]

________________________________

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

-----Original Message-----
From: Ing. Josef Minařík <[FOI #8893 e-mail] ??>
Sent: Saturday, May 1, 2021 2:34 PM
To: Kletečková Iveta <[emailová adresa]>
Subject: Re: Prosba o zaslání potvrzení o doručení odpovědi na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinný subjekt: Kletečková Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádný mail jsem od vás neobdržel a nemohu vám ani na mail odpovědět, jelikož se zde nezveřejňují.

Můžete mail přiložit jako přílohu sem.

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Josef Minařík

-----Original Message-----

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o zaslání potvrzení o doručení odpovědi na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., která Vám byla zaslána do Vaší e-mailové schránky dne 28.4.2021 pod č. j. SZIF/2021/0322030.

Potvrzení můžete zaslat pouze odpovědí na tento e-mail.

Mnohokrát děkuji a přeji hezký den.

Iveta Kletečková

Útvar generálního ředitele

referent Kanceláře generálního ředitele

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

T: +420 222 871 512

M: +420 724 338 475

E: [1][emailová adresa]

________________________________

Prohlášení:

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č.
40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.

Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento dotaz:
[FOI #8893 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže

Ing. Josef Minařík

Povinný subjekt: Kletečková Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Keltečková.

Dopis jsem obdržel poštou a na základě dopisu jsem zaslal doplnění a čekám na odpověď.

Znovu tedy zasílám doplnění.

Navazuji na obdržený dopis ze dne 24.3.2021. a doplňuji.

1) Žádám za období od 1.1.2014 do 1.4.2021.
2) Dotační tituly - 1.I., 1.R., 2.A., 3.A.až E., 3.I, 3.K., 8.F., všechny tituly 9.A., 9.E., všechny tituly 9.F., 9.H., 9.I., 10.D., všechny tituly 10.E., 13., 18., 19.A., 19.C, 20.A., 20.B., 20.C., 20.D., 20.E., a další , který již možná zanikly.

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Josef Minařík

Kletečková Iveta, Státní zemědělský intervenční fond

Dobrý den,

ve dnech 3.5. - 4.5.2021 pracuji z domova. V kanceláři je přítomna moje
kolegyně JUDr. Sopoušková.

S pozdravem

Iveta Kletečková

 

Kletečková Iveta, Státní zemědělský intervenční fond

2 přílohy

Dobrý den, pane Minaříku,
prověřovala jsem odeslanou odpověď a skutečně byla systémem podatelny odeslána dne 28.4.2021 na e-mailovou adresu : [FOI #8893 e-mail] ?? .
Dopisem Vám byla dne 22.3.2021 zaslána pouze Výzva k doplnění žádosti. Žádost jste doplnil a my jsme Vám dne 28.4.2021 odeslali odpověď na Vaši e-mailovou adresu.
Znovu Vám tedy posílám naši odpověď na Vaši žádost.

Hezký den.

Iveta Kletečková
Útvar generálního ředitele
referent Kanceláře generálního ředitele

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: +420 222 871 512
M: +420 724 338 475
E: [emailová adresa]

________________________________

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

-----Original Message-----
From: Ing. Josef Minařík <[FOI #8893 e-mail] ??>
Sent: Monday, May 3, 2021 8:17 AM
To: Kletečková Iveta <[emailová adresa]>
Subject: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Dotace Agrofert

Povinný subjekt: Kletečková Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Keltečková.

Dopis jsem obdržel poštou a na základě dopisu jsem zaslal doplnění a čekám na odpověď.

Znovu tedy zasílám doplnění.

Navazuji na obdržený dopis ze dne 24.3.2021. a doplňuji.

1) Žádám za období od 1.1.2014 do 1.4.2021.
2) Dotační tituly - 1.I., 1.R., 2.A., 3.A.až E., 3.I, 3.K., 8.F., všechny tituly 9.A., 9.E., všechny tituly 9.F., 9.H., 9.I., 10.D., všechny tituly 10.E., 13., 18., 19.A., 19.C, 20.A., 20.B., 20.C., 20.D., 20.E., a další , který již možná zanikly.

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Josef Minařík

-----Original Message-----

Dobrý den,
nevím, z jakého důvodu Vám nebyla odpověď doručena, ale prověřím to.
Omlouvám se za vzniklé potíže a v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb..

Přeji hezký den.

Iveta Kletečková
Útvar generálního ředitele
referent Kanceláře generálního ředitele

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: +420 222 871 512
M: +420 724 338 475
E: [emailová adresa]

________________________________

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

-------------------------------------------------------------------
Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento dotaz:
[FOI #8893 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže

Ing. Josef Minařík

Povinný subjekt: Kletečková Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Kletečková.

Nic jsem neobdržel, ani jsem nikomu neposkytoval moji mailovou adresu. Můžete to prosím vložit sem jako přílohu?

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Josef Minařík

Kletečková Iveta, Státní zemědělský intervenční fond

2 přílohy

Dobrý den,
už jsem Vám tu přílohu vložila dvakrát do odpovědi na Váš e-mail.
Vkládám ji tedy potřetí.

Hezký den.

Iveta Kletečková
Útvar generálního ředitele
referent Kanceláře generálního ředitele

Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00
T: +420 222 871 512
M: +420 724 338 475
E: [emailová adresa]

________________________________

Prohlášení:
Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.
Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

-----Original Message-----
From: Ing. Josef Minařík <[FOI #8893 e-mail] ??>
Sent: Monday, May 3, 2021 8:55 AM
To: Kletečková Iveta <[emailová adresa]>
Subject: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Dotace Agrofert

Povinný subjekt: Kletečková Iveta

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Kletečková.

Nic jsem neobdržel, ani jsem nikomu neposkytoval moji mailovou adresu. Můžete to prosím vložit sem jako přílohu?

Děkuji.

S pozdravem,

Ing. Josef Minařík

-----Original Message-----

Dobrý den, pane Minaříku,

prověřovala jsem odeslanou odpověď a skutečně byla systémem podatelny odeslána dne 28.4.2021 na e-mailovou adresu : [FOI #8893 e-mail] ?? .

Dopisem Vám byla dne 22.3.2021 zaslána pouze Výzva k doplnění žádosti. Žádost jste doplnil a my jsme Vám dne 28.4.2021 odeslali odpověď na Vaši e-mailovou adresu.

Znovu Vám tedy posílám naši odpověď na Vaši žádost.

Hezký den.

Iveta Kletečková

Útvar generálního ředitele

referent Kanceláře generálního ředitele

Státní zemědělský intervenční fond

Ve Smečkách 33, Praha 1, 110 00

T: +420 222 871 512

M: +420 724 338 475

E: [emailová adresa]

________________________________

Prohlášení:

Tato zpráva a všechny připojené soubory jsou důvěrné, určené výlučně adresátovi (-ům) a jsou vlastnictvím SZIF. Jestliže nejste oprávněným adresátem, je zakázáno jakékoliv zveřejňování, zprostředkování nebo jiné použití těchto informací bez souhlasu odesílatele (dle § 183, zákona č. 40/2009 Sb.). Jestliže jste tento mail dostali neoprávněně, prosím uvědomte odesílatele a smažte zprávu i přiložené soubory.

Odesílatel nezodpovídá za jakékoliv chyby nebo opomenutí způsobené datovým přenosem.

-------------------------------------------------------------------

Prosíme používejte tuto e-mailovou adresu pro všechny odpovědi na tento dotaz:

[FOI #8893 e-mail] ??

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:

https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže