dotace Agrofert

Matouš Cúth vznesl tento dotaz dotaz na Explosia

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Dotaz byl úspěšný.

Matouš Cúth

Povinný subjekt: Explosia

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný na https://www.transparency.cz/wp-content/u.... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Explosia

1 příloha

Vážený pane Cúthe,
v návaznosti na Vaši žádost ze dne 29. ledna 2021, podané ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se otázky, zda Explosia a.s. vyplácela
či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert
(nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) po dni 6. 12. 2017,
sdělujeme následující:

S ohledem na ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto
uvádíme, že společnost Explosia a.s. nevypsala žádnou veřejnou zakázku, a
to ani jako dotovaný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na jejímž základě by rozhodla
o přidělení veřejné zakázky holdingu Agrofert (resp. jeho dceřiným
společnostem), nebo jim na jeho základě vyplácela po datu 6.12.20217
jakékoliv plnění.

V případě Vašich další dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Martin Vencl
Tiskový mluvčí, Explosia a.s.
+420 602 78 88 71
+420 466 825 227
Semtín 107
530 02 Pardubice
[1]www.explosia.cz

Od:        Matouš Cúth <[FOI #8713 e-mail] ??>
Komu:        dotaz dotazy vznesené na instituci Explosia
<Instituce [Explosia vyžaduje e-mail]>,
Datum:        29.01.2021 20:56
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - dotace Agrofert

--------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Explosia

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Explosia

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím
tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované
mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a
žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na
základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho
dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal
premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových
veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12.
2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného
obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se
sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných
společností je dostupný například na
[2]https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků
společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných
zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že
organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací
střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný na
[3]https://www.transparency.cz/wp-content/u....
Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů
eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #8713 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).  

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [5]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

29/1/2021
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[6]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Právní výhrada/Legal disclaimer

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s
přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému. Nejste-li zamýšleným
adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat,
rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. Odesílatel e-mailu neodpovídá za
eventuální újmu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:

* vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu;
* odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
prokazatelně známá;
* obsahuje-li tento email jednoznačnou a úplnou nabídku, je adresát
oprávněn nabídku bezodkladně přijmout, jinak se považuje za
odmítnutou; odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí
nabídky ze strany příjemce s jakýmikoli dodatky nebo odchylkami;
* odesílatel trvá na tom, že smlouva, jejíž obsah je případně sjednáván
tímto emailem, je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech
jejích náležitostech, přičemž v pochybnostech se má za to, že
k dosažení takové shody nedošlo;
* odesílatel emailu chce být smlouvou vázán, nevyplývá-li z emailové
komunikace nepochybně něco jiného, teprve při dodržení písemné formy;
to platí i v případě, kdy již bylo dosaženo shody na všech ostatních
náležitostech smlouvy.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.explosia.cz
2. https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185...
3. https://www.transparency.cz/wp-content/u...
4. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
5. file:///tmp/www.infoprovsechny.cz
6. https://infoprovsechny.cz/help/officers