dotace Agrofert

Dotaz byl úspěšný.

Matouš Cúth

Povinný subjekt: Explosia

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný na https://www.transparency.cz/wp-content/u.... Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Explosia

1 příloha

Vážený pane Cúthe,
v návaznosti na Vaši žádost ze dne 29. ledna 2021, podané ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů, týkající se otázky, zda Explosia a.s. vyplácela
či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert
(nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) po dni 6. 12. 2017,
sdělujeme následující:

S ohledem na ustanovení § 9 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto
uvádíme, že společnost Explosia a.s. nevypsala žádnou veřejnou zakázku, a
to ani jako dotovaný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na jejímž základě by rozhodla
o přidělení veřejné zakázky holdingu Agrofert (resp. jeho dceřiným
společnostem), nebo jim na jeho základě vyplácela po datu 6.12.20217
jakékoliv plnění.

V případě Vašich další dotazů jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Martin Vencl
Tiskový mluvčí, Explosia a.s.
+420 602 78 88 71
+420 466 825 227
Semtín 107
530 02 Pardubice
[1]www.explosia.cz

Od:        Matouš Cúth <[FOI #8713 e-mail] ??>
Komu:        dotaz dotazy vznesené na instituci Explosia
<Instituce [Explosia vyžaduje e-mail]>,
Datum:        29.01.2021 20:56
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - dotace Agrofert

--------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Explosia

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Explosia

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím
tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované
mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a
žádám Vás o sdělení následujících informací:

Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na
základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho
dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal
premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových
veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12.
2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.
Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného
obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č.
159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se
sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných
společností je dostupný například na
[2]https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků
společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných
zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že
organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací
střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný na
[3]https://www.transparency.cz/wp-content/u....
Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů
eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Matouš Cúth

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail:
[FOI #8713 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti)
postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[4]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit
informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona
106/1999 Sb.).  

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do
odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro
plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a
unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz.
Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k
zveřejnění na stránkách [5]www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi
obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas,
dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný
subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste
povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí
informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění
poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

29/1/2021
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[6]https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých
případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------

Právní výhrada/Legal disclaimer

Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a určeny
pouze jeho adresátům. Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem,
informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s
přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému. Nejste-li zamýšleným
adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat,
rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. Odesílatel e-mailu neodpovídá za
eventuální újmu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:

* vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu;
* odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně
zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly
adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje,
předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené
prokazatelně známá;
* obsahuje-li tento email jednoznačnou a úplnou nabídku, je adresát
oprávněn nabídku bezodkladně přijmout, jinak se považuje za
odmítnutou; odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí
nabídky ze strany příjemce s jakýmikoli dodatky nebo odchylkami;
* odesílatel trvá na tom, že smlouva, jejíž obsah je případně sjednáván
tímto emailem, je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech
jejích náležitostech, přičemž v pochybnostech se má za to, že
k dosažení takové shody nedošlo;
* odesílatel emailu chce být smlouvou vázán, nevyplývá-li z emailové
komunikace nepochybně něco jiného, teprve při dodržení písemné formy;
to platí i v případě, kdy již bylo dosaženo shody na všech ostatních
náležitostech smlouvy.

References

Visible links
1. file:///tmp/www.explosia.cz
2. https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185...
3. https://www.transparency.cz/wp-content/u...
4. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
5. file:///tmp/www.infoprovsechny.cz
6. https://infoprovsechny.cz/help/officers