Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021

V současnosti se čeká na odpověď od instituce Hlavní město Praha. Musí odpovědět co nejdříve a to nejpozději do (podrobnosti).

Václav Pečený

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stále žádám o informace o rozhodnutí o omezení provozování dráhy. Požadujete moje jméno, příjmení atd. Z výzvy, kterou jsme obdržel a ta je v části adresa anonymizovaná, je zřejmé, že jste veškeré údaje již obdrželi. V opačném případě by totiž nebylo co anonymizovat.

www.infoprovsechny.cz totiž : "Jak zabránit zveřejnění osobních údajů?#
Pokud jste tazatelem, registrovaným na stránkách IPV, pak je nejdůležitější neuvádět své jméno, příjmení, poštovní adresu, osobní e-mail, telefonní číslo a další, podobně citlivé osobní údaje do těla vzneseného dotazu. Vzhledem k tomu, že systém umožňuje vznášet dotaz jen registrovaným uživatelům, vaše osobní údaje budou v dotazu zahrnuty, ale tak, aby je viděla pouze dotazovaná instituce a nebyly zveřejněny na stránkách IPV."

Předpokládám tedy, že jde o nedorozumění.

Za rozhodnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.9.2021 18:13:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.9.2021 18:13:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021", bylo doručeno dne 13.9.2021 18:13:33 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 1440041/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo se jedná o žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, považujte toto poučení za bezpředmětné.