Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021

Václav Pečený vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Hlavní město Praha měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Václav Pečený

Povinný subjekt: Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

stále žádám o informace o rozhodnutí o omezení provozování dráhy. Požadujete moje jméno, příjmení atd. Z výzvy, kterou jsme obdržel a ta je v části adresa anonymizovaná, je zřejmé, že jste veškeré údaje již obdrželi. V opačném případě by totiž nebylo co anonymizovat.

www.infoprovsechny.cz totiž : "Jak zabránit zveřejnění osobních údajů?#
Pokud jste tazatelem, registrovaným na stránkách IPV, pak je nejdůležitější neuvádět své jméno, příjmení, poštovní adresu, osobní e-mail, telefonní číslo a další, podobně citlivé osobní údaje do těla vzneseného dotazu. Vzhledem k tomu, že systém umožňuje vznášet dotaz jen registrovaným uživatelům, vaše osobní údaje budou v dotazu zahrnuty, ale tak, aby je viděla pouze dotazovaná instituce a nebyly zveřejněny na stránkách IPV."

Předpokládám tedy, že jde o nedorozumění.

Za rozhodnutí předem děkuji.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.9.2021 18:13:33 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.9.2021 18:13:33 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše elektronické podání, označené v předmětu zprávy "Žádost o informace podle dotaz - Doplnění k čj. MHMP-1391416/2021", bylo doručeno dne 13.9.2021 18:13:33 a zaevidováno pod číslem jednacím MHMP 1440041/2021.

Kontrola datové zprávy ve smyslu § 4 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby bude provedena následně.
Toto potvrzení je generováno automaticky elektronickou podatelnou, neodpovídejte na ně.

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle § 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

V případě, že Vaše podání učiněné podle výše uvedených právních předpisů bylo podepsáno uznávaným elektronickým podpisem nebo se jedná o žádost o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, považujte toto poučení za bezpředmětné.