Donucující pokuty

Krajský úřad, Moravskoslezský kraj neměli požadované informace.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

zaujalo mě, že ukládáte donucující pokuty. Zajímá mě to a žádám o informaci, zda pokuty ukládáte rozhodnutím či příkazem a zda se při ukládání pokuty také ukládá povinnost hradit náklady řízení. Dále bych rád věděl, zda nezaplacené donucovací pokuty vymáháte. Prosím o zaslání (popř. anonymizovaných) rozhodnutí, a to
jednoho rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho rozhodnutí o rozkladu/odvolání proti tomuto rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho příkazu o uložení donucovací pokuty,
jednoho exekučního příkazu (přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb) bez úroku,
jednoho exekučního příkazu i s úrokem,
jednoho rozhodnutí o zastavení exekuce
a jednoho samostatného rozhodnutí o výši hotových výdajů.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

epodatelna Moravskoslezský kraj, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.11.2020 19:53:28 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Donucující pokuty elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.11.2020 19:53:28 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Vaše podání ze dne: 18.11.2020 19:53:28
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Donucující pokuty,
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 19.11.2020 09:09:32
Vaše evidenční údaje: Pečený Václav, /,, [FOI #8457 e-mail] ??

Vaše podání bylo přijato pod číslem jednacím: MSK 146947/2020
a bylo předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

dominika.storzerova@kr-moravskoslezsky.cz,

1 příloha

Dobrý den, v příloze jste obdrželi elektronické podání z Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje s těmito základními údaji: Identifikátor
dokumentu: KUMSX02CQTOK Číslo jednací: MSK 152105/2020 Odesílatel:
Storzerová Dominika Mgr. Věc: poskytnutí informace S pozdravem
Elektronická podatelna Krajský úřad Moravskoslezského kraje