Mojmír MOJZÍK

Dotazovaný subjekt: Ministerstvo spravedlnosti

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den

V roce 2014 se praktikoval zaostalý způsob vyznačování doložky nabytí právní moci na rozsudku v elektronické podobě. Dokument si žadatel o vyznačení musel nechat zkonvertovat do listinné podoby, příslušný úředník ručně otisknul na listinu nezbytné razítko a žadatel si dokument zpátky musel nechat zkonvertovat do elektronické podoby.

Podařilo se již státní správě dořešit komfortnější způsob, jakým lze tuto doložku vyznačit jednoduše elektronicky? Vyhovoval by mi způsob, kdy rozsudek s požadavkem o vyznačení pošlu datovou schránkou příslušnému úředníkovi a on mi jej s elektronicky vyznačenou doložkou nabytí právní moci pošle datovou schránkou zpět. Možná, že to takto provést lze a pouze u příslušných úředníků chybí o tomto pokrokovém řešení povědomí. Pokud to nelze, sdělte mi, prosím, důvod, který tomu brání.

Děkuji

S pozdravem

Mojmír MOJZÍK

Ministerstvo spravedlnosti

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Doložka nabytí
právní moci na rozsudku v elektronické podobě" s evidenčním číslem
ac58c8cc-59ad-4200-9938-636b93e4a7f2 a s běžným číslem 10698/2020 bylo
doručeno dne 24.02.2020 13:51:04.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Ministerstvo spravedlnosti ČR

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Stašková Martina, Mgr., Ministerstvo spravedlnosti

2 přílohy

Vážený pane,

 

            k Vaší žádosti o informace ze dne 24. 2. 2020 je v prvé řadě
nezbytné upozornit, že v souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, není Ministerstvo
spravedlnosti ČR povinno ani povoláno poskytovat právní stanoviska,
rešerše či poradenství v konkrétních věcech nebo výklad jednotlivých
ustanovení právních či interních předpisů.

            Nad rámec výše řečeného Vás k vyznačování doložky nabytí
právní moci na rozsudku v elektronické podobě odkazujeme na ustanovení §
19a Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j.
505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní,
krajské a vrchní soudy, jehož znění připojujeme níže, konkrétně pak na
odst. 4 písm. b) daného ustanovení.

 

§ 19a Zvláštní úprava pro soudní písemnosti v elektronické podobě

(1) Bude-li rozhodnutí doručováno prostřednictvím datové schránky nebo
elektronickou poštou, soud vyhotoví elektronický stejnopis (opis)
rozhodnutí (elektronická podoba stejnopisu rozhodnutí) podle ustanovení
pro vyhotovování rozhodnutí v listinné podobě (§ 14 až § 17), který ten,
kdo jej vyhotovil, podepíše svým uznávaným elektronickým podpisem,
případně označí uznávanou elektronickou značkou. Za elektronický stejnopis
rozhodnutí se považuje až stejnopis převedený do formátu PDF podepsaný
uznávaným elektronickým podpisem nebo označený uznávanou elektronickou
značkou.

(2) Ostatní soudní písemnosti, které budou doručovány prostřednictvím
datové schránky nebo elektronickou poštou, se vyhotovují rovněž v
elektronické podobě a podepíší se uznávaným elektronickým podpisem nebo
označí uznávanou elektronickou značkou.

(3) Soud soudní písemnosti v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem nebo označené uznávanou elektronickou značkou
opatřuje kvalifikovaným časovým razítkem.

(4) Doložku právní moci (§ 18) a vykonatelnosti (§ 19) připojí soud na
elektronický opis (stejnopis) rozhodnutí podle stejných pravidel jako u
listinné podoby, a to

a) na předloženém výstupu z konverze podle zvláštního právního předpisu,

b) na žádost zašle prostřednictvím datové schránky elektronický stejnopis,
ke kterému za doložku „Shodu s prvopisem potvrzuje“ připojí doložku právní
moci a vykonatelnosti formou textu (např. „Tento rozsudek nabyl právní
moci dne 30. července 2009 a vykonatelnosti dne 4. srpna 2009. Připojení
doložky provedl J. Novák dne 10. srpna 2009.“), a podepíše jej uznávaným
elektronickým podpisem nebo jej označí uznávanou elektronickou značkou;
nelze-li vyhotovit elektronický stejnopis s doložkou právní moci, provede
se konverze listinného stejnopisu s doložkou právní moci, která se zašle
účastníkovi do datové schránky.

(5) Na žádost toho, komu byl elektronický stejnopis doručen
prostřednictvím datové schránky, soud vyhotoví listinný stejnopis s
doložkou právní moci a vykonatelnosti podle § 18 a § 19. Takto vyhotovený
stejnopis podléhá soudnímu poplatku dle příslušného právního předpisu.

(6) Pro účely rozesílání stejnopisů rozhodnutí nadřízených soudů a
vyznačování právní moci a vykonatelnosti, nadřízený soud, v případě, kdy
procesnímu soudu prostřednictvím propojení informačních systémů nezašle
elektronický stejnopis rozhodnutí současně s rejstříkovými údaji, zašle
procesnímu soudu elektronický stejnopis do datové schránky.

(7) Soudní písemnosti, které musí být opatřeny vlastnoručním podpisem
toho, kdo rozhodnutí vydal (§ 55), musí být pro potřeby doručování do
datové schránky podepsány jeho uznávaným elektronickým podpisem, nebo
takové soudní písemnosti v listinné podobě podepsané vlastnoručním
podpisem předsedy senátu (samosoudce, soudce), soud zkonvertuje do
elektronické podoby (§ 138).

(8) Je-li vydáno opravné usnesení a po právní moci tohoto usnesení je
potřeba zaslat prostřednictvím datové schránky opravený elektronický
stejnopis rozhodnutí, soud

a) zašle rozhodnutí a opravné usnesení jako jeden elektronický stejnopis
(jeden soubor), ve kterém opravné usnesení následuje až na další stránce
za doložkou právní moci a vykonatelnosti rozhodnutí. Za doložkou „Shodu s
prvopisem potvrzuje“ u opravného usnesení následuje doložka právní moci
opravného usnesení. Takový dokument podepíše ten, kdo jej vyhotovil,
uznávaným elektronickým podpisem nebo označí uznávanou elektronickou
značkou, nebo

b) opravu provede na listinném stejnopisu rozhodnutí podle § 14 odst. 4,
který zkonvertuje do elektronické podoby (§ 138).

S pozdravem

 

 

 

 

Mgr. Martina Stašková

oddělení styku s veřejností

sekce státního tajemníka

 

Ministerstvo spravedlnosti ČR

Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10

tel.:      +420 221 997 461

e-mail:  [1][emailová adresa]

[2]www.justice.cz

 

[3]justice_logo-01_small

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.justice.cz/
3. https://justice.cz/