Dohoda o užívání služebního automobilu

Josef Vomáčka vznesl tento dotaz dotaz na Město Ralsko

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl stažen tazatelem. Bližší vysvětlení můžete najít v níže uvedené korespondenci.

Josef Vomáčka

Povinný subjekt: Město Ralsko

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,

na jednání 5. Rady města Ralsko dne 9. 3. 2016 bylo přijato toto usnesení:

RA- 05/34/16 Uzavření dohody o užívání služebního automobilu

Usnesení č.:
R-05/32/16 RM po projednání
- schvaluje uzavření předložené dohody o užívání služebního automobilu mezi
městem Ralsko a Ing. Milošem Titou, starostou města
- ukládá místostarostovi dohodu podepsat (T: 18. 03. 2016)

Hlasování: pro: 4 proti: 0 zdržel: 0 nehlasoval: 1 (celkový počet 5/5)

V souladu s ust. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám

1) o poskytnutí textu předmětné dohody;
2) o poskytnutí přehledu všech jízd dotčeného služebního vozidla od data podpisu dohody do dnešního dne;
3) v případě použití pro soukromé účely žádám o poskytnutí kompletního přehledu všech vyúčtovaných cest od data podpisu dohody do dnešního dne.

Informace žádám výhradně v elektronické podobě prostřednictvím tohoto serveru.

S pozdravem

Mgr. Oldřich Němec
nar. 1. 1. 1956

nám. 1. máje 1
463 31 Chrastava