Dočasné zastavení činnosti firmy AZOS CZ v Nymburce

Dotaz byl částečně úspěšný.

Miroslav Hlavička

Povinný subjekt: Město Nymburk

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ve výroční zprávě za rok 2014 společnosti AZOS CZ, s.r.o je ve zprávě akreditované auditorky Ing. Daniely Fojtíkové z 29.6.2015 uvedeno v bodu 27 toto:

[začátek citace]

"V současnosti probíhá soudní spor, ve kterém je společnost osobou zúčastněnou na řízeních. Tento spor se týká platnosti vydaného stavebního povolení pro provoz v Nymburku. Do doby sestavení účetní závěrky nebylo v tomto sporu rozhodnuto. Pokud by soud rozhodl o neplatnosti již vydaného povolení, bude muset společnost požádat o nové povolení a až do jeho vyřízení dočasně zastavit výrobu v Nymburku."

[konec citace]

O zmiňované neplatnosti Nejvyšší správní soud v Brně rozhodl dne 11.12.2015 zamítnutím kasační stížnosti společnosti AZOS CZ, s.r.o.

Tímto zamítnutím se vydané stavební povolení stalo neplatným a podnik je tedy povinen dočasně zastavit výrobu, než získá (pokud získá) nové povolení.

Žádám o následující vzájemně související informace:

- Jakým způsobem Odbor výstavby MěÚ NBK zajistil dočasné zastavení výroby ve společnosti AZOS.CZ, s.r.o.?

- Pokud Odbor výstavby zastavení výroby nezajistil (ani neinicioval), tak z jakých důvodů?

- Jakým způsobem Odbor výstavby či jiné odbory MěÚ budou řešit fakt, že podnik vyrábí navzdory neplatnému povolení a stále scházející kolaudaci?

- Bude firmě AZOS.CZ, s.r.o. za provozování činnosti bez stavebního povolení a platné kolaudace udělena pokuta? Pokud ano, v jaké výši?

- Byly v letech 2014-2016 Odborem výstavby uděleny společnosti AZOS.CZ nějaké pokuty? Pokud ano, za jaké pochybení a v jaké výši? Byly všechny udělené pokuty zaplaceny, nebo se proti zaplacení všech nebo některých z nich společnost odvolala? Pokud odvolala, prosím o informaci, v jakém stavu odvolací řízení je?

S přátelským pozdravem,

Miroslav Hlavička

mail, Město Nymburk

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podatelně Městského úřadu Nymburk Instituce [Město Nymburk vyžaduje e-mail]

Nymburk - Evropské město sportu 2014

Město Nymburk

Dobrý den,

Vaše podání bylo zaevidováno ve Evidenci dokumentů -

datum - 12.1.2016 16:11
věc - ,
číslo jednací - /1870/2016/--

S pozdravem - Vlastislav Zoubek

Městský úřad Nymburk
Nymburk - Evropsk msto sportu 2014

[ Informace pro vsechny Poznámka: výše uvedený text byl špatně kódován a neznámé symboly byly odstraněny. ]

Marie Kusovska, Město Nymburk

2 přílohy

Vážený pane,
 
v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o informace podle zákona č.
106/1999 Sb., která se týká společnosti AZOS CZ, s. r. o.
Protože doručení e-mailem nemusí být zcela spolehlivé, prosíme Vás o
potvrzení (postačí e-mailem), že jste odpověď obdržel.
 
Děkuji za spolupráci.
 
Ing. Marie Kusovská
vedoucí odboru výstavby
[1]EMS2014

References

Visible links
1. http://www.meu-nbk.cz/