Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Grešlová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Diskriminační kritérium při přijímání k druhému stupni vzdělání

Lenka Grešlová vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Lenka Grešlová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Lenka Grešlová

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás s žádostí o radu. Můj syn je letošním absolventem 9. ročníku základní školy. Povinnou školní docházku dokončil. Vzhledem k tomu, že je šetřen v pedagogicko-psychologické poradně (LMD) a trpní poruchami učení, dohodli jsme se spolu s ředitelkou základní školy, že nebude docházet na 2. cizí jazyk a že tento bude nahrazen rozvíjením 1. cizího jazyka tak, jak umožnuje RVP pro základní vzdělávání.
Syn podal přihlášku na SOU, obor truhlář a strojní mechanik, na školu, která je v našem okrese jediná a která jako jediná umožňuje, aby syn nemusel být na "intru" a mohl denně dojíždět domů.
Kritéria při přidělování bodů jednotlivých uchazečů byla následující: Prospěch polovina 8. ročníku, prospěch konec 8. ročníku, prospěch polovina 9. ročníku, počet let splněné školní docházky a 2. cizí jazyk. Každé z těchto kritérií bylo ohodnoceno 60 body.
Tím, že můj syn druhý cizí jazyk neměl, měl okamžitě o 20% bodů méně.
Domnívám se, že toto kritérium je diskriminační - nejenom pro mého syna, ale také pro všechny cizince, kteří další, tedy 2. cizí jazyk mít dle RVP také nemusí.
Nota bene když na odborném učilišti ani druhý jazyk vyučován není.

Díky tomuto kritériu a ztrátě bodů byl v pořadí můj syn až za těmi, kteří ani nedokončili základní stupeň vzdělávání.

Kam bych se měla se svojí stížností obrátit? A myslíte, že je oprávněná?

Děkuji za radu

S přátelským pozdravem,

Lenka Grešlová

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz -
Diskriminační kritérium při přijímání k druhému stupni vzdělání', zaslané
'27.07.2023 20:17:02' bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou
podatelnou přijato k dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o
výsledcích kontroly elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této
zprávy. Pro otevření souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat
Reader, kterou si můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na
tento odkaz : [1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTDXJPSC

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Krčmářová Barbora, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní Grešlová,

předně mi dovolte uvést, že Váš dotaz nelze považovat za žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť Vaše žádost směřuje k výkladu školského zákona, a nikoliv k podání informace vztahující se k působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon"), ve znění pozdějších předpisů, v ustanovení § 60d odst. 1 říká, že ředitel školy hodnotí splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podle
a) hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b) výsledků jednotné zkoušky, pokud je součástí přijímacího řízení,
c) výsledků školní přijímací zkoušky, je-li stanovena,
d) případně dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče.

Domníváme, se že Vámi uvedené kritérium hodnocení druhého cizího jazyka lze považovat za skutečnost dle písm. d), tj. další skutečnost ověřující vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče. Sem běžně patří účast na olympiádách, soutěžích a další vědomosti, tedy lze sem započítat i znalost druhého cizího jazyka, ačkoli chápu, že žáci, kteří jej absolvují v rámci školní docházky mají tuto situaci ulehčenu.

Výše uvedené sdělení považujte, prosím, za náš odborný názor na danou problematiku. MŠMT však není oprávněno závazným způsobem vykládat jednotlivá ustanovení zákona či vydávat závazná výkladová stanoviska, a to ani tehdy, je-li gestorem daného právního předpisu.

V souladu se školským zákonem správnost rozhodnutí o přijetí kontroluje Česká školní inspekce, která v rámci své inspekční činnosti získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů, o činnosti škol a školských zařízení zapsaných do školského rejstříku, sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy, zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů a akreditovaných vzdělávacích programů a dále podmínky a průběh poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem, vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, a vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků státního rozpočtu přidělovaných školám a školským zařízením. V této věci se lze tedy obrátit i na ni. Proti rozhodnutí o nepřijetí lze rovněž do tří pracovních dnů od dne obdržení rozhodnutí podat odvolání, a to prostřednictvím ředitele školy ke krajskému úřadu.

S pozdravem

Mgr. Barbora Krčmářová, DiS.
ministerský rada

Odbor středního, vyššího odborného a dalšího vzdělávání
Oddělení všeobecného vzdělávání
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1
tel: +420 234 811 755, +420 773 749 281
e-mail: [emailová adresa]
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Lenka Grešlová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.