Detailní přehled odměn zaměstnanců úřadu městyse II

Dotaz byl částečně úspěšný.

NOVÁ LITEŇ, z.s.

Povinný subjekt: Městys Liteň

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

žádám o poskytnutí těchto informací:

Přehled osob a jejich funkcí, které byly v roce zaměstnávány Úřadem městyse Liteň. Pro každou tuto osobu zvlášť pak výši jí za rok 2014 vyplaceného
platu, pravidelných odměn, mimořádných odměn a finančních náhrad.

Požadované informace, prosím, zašlete elektronickou cestou.

Protože jste v minulosti zastávali stanovisko, že žádost o informace musí být podepsaná, upozorňuji na to, že žádost dle InfZ lze podat i bez elektronického podpisu. To zcela jasně plyne z ustálené judikatury správních soudů, například z rozsudku 8 Ans 15/2012 - 34 (Pohunek x Divišov):
[14] Způsob podávání žádostí o informace je upraven v § 13 zákona o svobodném přístupu k informacím. Podle prvního odstavce tohoto ustanovení se žádost o poskytnutí informace podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Zákon o svobodném přístupu k informacím tedy obsahuje vlastní úpravu formy, ve které lze informace požadovat a nestanoví v tomto ohledu žádné zvláštní formální požadavky. Rovněž nevyžaduje, aby byla žádost podaná elektronicky současně opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Přístup k informacím má být co nejméně komplikovaný. O informace lze žádat i ústně, zákon nestanoví, že ústní žádost musí být současně zaznamenána v protokolu. Dostatečné identifikační údaje žadatele o informaci jsou potřebné především k tomu, aby povinný subjekt věděl, komu má požadované informace poskytnout, resp. s kým má komunikovat, pokud informace zcela nebo zčásti neposkytne.

Za Vaši práci na vyřízení mé žádosti Vám předem děkuji a jsem s
pozdravem.

Filip Kaštánek - president spolku Nová Liteň, IČ: 03598021.

1 příloha

Vážené sdružení

V příloze zasíláme mzdy zaměstnanců ÚM Liteň za rok 2014. Žádost byla
podána dne 06.03.2015 pod č.j. 205/15/Lit.

Ing. Miroslav Horák

Starosta městyse Liteň