Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veronika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Daňové přiznání, sleva na dítě

Čekáme, až si Veronika přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pracovala sem od ledna do listopadu a uplatnovala sem slevu na dítě tím mi vznikl danový bonus v potvrzení o zdanitelných příjmech. Teď si sama vyplnuji danové přiznání u slevy na dítě uplatnuji celých 12 měsíců nebo pouze prosinec, který sem v roce 2020 slevu na dítě u zaměstnavatele neuplatňovala? Děkuji za odpověď.

Veronika

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše datová zpráva byla dne 10/03/2021 ve 13:57 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail])

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do e-mailové schránky uvedeného správce daně. Nejde o potvrzení ani hodnocení toho, zda Vámi zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním.
Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek,
více informací naleznete zde:
http://www.financnisprava.cz/cs/informac....
Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu orgánu finanční správy je účinným podáním [§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“)] pouze tehdy, je-li podepsána uznávaným elektronickým podpisem a zároveň
neobsahuje-li kontrolní hlášení nebo podání podle zákona č. 164/2013 Sb.,
o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Takové podání bude vyřízeno podle příslušných ustanovení daňového řádu.
Ostatní podání V DAŇOVÝCH VĚCECH VČETNĚ KONTROLNÍCH HLÁŠENÍ je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která je dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů
Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz. Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem,
Č. j.: 457/21/7700-10123-010450 strana 4 (celkem 4)
kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo s využitím přístupu se zaručenou identitou, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky,
3. prostřednictvím daňové informační schránky.
Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to pouze tehdy, pokud Vaše datová zpráva nebyla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání dostatečná.“

Generální finanční ředitelství
Oddělení provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost Č. j.: 19722/21 - Sdělení k žádosti.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Veronika prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.