Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Baláček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Daň z příjmu při prodeji nemovitosti

Václav Baláček vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Pro tento starší dotaz jsou zavedena automatická antispamová opatření. Dejte nám prosím vědět, pokud očekáváte další odpověď nebo pokud máte problémy s odpovědí.

Čekáme, až si Václav Baláček přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Václav Baláček

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Potřebovali bychom vědět, zda se na manželku vztahuje povinnost uhradit daň z příjmu při prodeji nemovitosti.
Situace je následující:
1. Manželčin otec koupil v roce 2017 pozemek
2. Rozestavěl dům. V roce 2021 zemřel. Dědické řízení bylo dokončeno na začátku roku 2022.
3. Manželka dům dostavěla a v roce 2023 prodala.

Podle našeho názoru se na ni povinnost hradit daň z příjmu nevztahuje, protože nemovitost nenabyla v roce 2021, ale protože se jedná o dědictví v přímé linii, tak nemovitost nabyla v roce 2017 (lhůta se prodlužuje o dobu, po kterou vlastnil dům její otec). V roce 2017 platil pětiletý časový test, proto se z nemovitosti prodané v roce 2023 daň nehradí.
Vycházíme z informací v článku https://www.e15.cz/finexpert/danove-priz...
Děkujeme,
S přátelským pozdravem,

Václav Baláček

Generální finanční ředitelství

Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve
věci Baláček Václav - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. -
Daň z příjmu při prodeji nemovitosti doručená dne 11.12.2023 18:21:14 do
e-mailové schránky Finanční správa České republiky Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
byla zaevidována pod číslem jednacím: 79510/23.

Potvrzení o doručení

 

Vaše datová zpráva byla doručena do e-mailové schránky Generálního
finančního ředitelství: [1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

 

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do
uvedené

e-mailové schránky. Nejde o potvrzení ani vyhodnocení toho, zda Vámi
zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním (Vaše datová zpráva může
být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací
naleznete zde:
[2]https://www.financnisprava.cz/cs/informa...

vyrizovani-podani.

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání
dostatečná.

 

Pokud však činíte formální podání při správě daní, či podání v obecném
správním řízení, musí být Vaše zpráva autorizována (podepsána):

 

- uznávaným elektronickým podpisem (pokud byla Vaše e-mailová zpráva
opatřena elektronickým podpisem, nebylo možné automaticky ověřit jeho
platnost, platnost použitého elektronického podpisu bude ověřena ručně),
nebo

 

- do 5 dnů, resp. v zákonné lhůtě ode dne, kdy došla výše uvedenému
správnímu orgánu, potvrzena v listinné formě s vlastnoručním podpisem, či
elektronicky např. prostřednictvím datové schránky nebo daňové informační
schránky, nebo ústně do protokolu – to platí pro případy, kdy to není
zákonem vyloučeno.

 

K zasílání elektronických podání Vám doporučujeme využívat aplikaci
„Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“) nebo
aplikaci Online finanční úřad, oboje dostupné na [3]www.mojedane.cz.

 

E-mailem bohužel nelze podat kontrolní hlášení, ani podání podle zákona

č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Pokud podáváte žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, jsou jejími povinnými
náležitostmi mimo jiné:

- je-li žadatelem fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa
místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa
bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého
pobytu nebo bydliště

 

- je-li žadatelem právnická osoba: název, identifikační číslo osoby,
adresa sídla

a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla.

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

@: [4]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[5]www.financnisprava.cz

[6]Obsah obrázku symbol, logo, Písmo, GrafikaPopis byl vytvořen
automaticky[7]Obsah obrázku kruh, Grafika, logo, PísmoPopis byl vytvořen
automaticky[8]Obsah obrázku symbol, logo, Písmo, GrafikaPopis byl vytvořen
automaticky[9]Obsah obrázku Grafika, Písmo, logo, kruhPopis byl vytvořen
automaticky[10]Obsah obrázku Grafika, symbol, logo, designPopis byl
vytvořen automaticky

 

 

Your message was delivered to the e-mail box of General Financial
Directorate: [11]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

This is only a confirmation of the delivery of your message to the
indicated e-mail box. It does not confirm or judge any legal effects of
your message.

If your message contains a general query (for example concerning office
hours, contacts etc.), this form of submission is sufficient.

However, if your intent is to file a formal submission (demand/appeal/plea
etc.) to the tax administration, your message must be authorized:

- by an advanced or qualified electronic signature (in case your e-mail
message was provided with an electronic signature, it was not possible to
automatically verify its validity, the validity of the used electronic
signature will be verified manually), or

- in paper form with a handwritten signature, or electronically, e.g. via
a data box or tax information box (DIS+) within 5 days.

To file electronic submissions, we recommend that you use the "Electronic
submissions for financial administration" application (hereinafter
referred to as the "EPO application") or the Online Financial Office
application, both available at [12]www.mojedane.cz.

We would like to point out that it is not possible to submit a VAT
Listings e-form (VAT Control Statement) by e-mail.

In case you wish to get information in accordance with Free Access to
Information Act, it is necessary to provide the data specified below:

- for a natural person: name, surname, date of birth, address of residence
and address for delivery, if different from address residence;

- for a legal entity: name, identification number, office address and
address for delivery, if different from the office address.

 

   

 

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

@: [13]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[14]www.financnisprava.cz

[15]Obsah obrázku symbol, logo, Písmo, GrafikaPopis byl vytvořen
automaticky[16]Obsah obrázku kruh, Grafika, logo, PísmoPopis byl vytvořen
automaticky[17]Obsah obrázku symbol, logo, Písmo, GrafikaPopis byl
vytvořen automaticky[18]Obsah obrázku Grafika, Písmo, logo, kruhPopis byl
vytvořen automaticky[19]Obsah obrázku Grafika, symbol, logo, designPopis
byl vytvořen automaticky

 

 

 

 

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
2. https://www.financnisprava.cz/cs/informa...
3. file:///C:/Users/p051255/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/USKZ4VQ4/www.mojedane.cz
4. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
5. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
6. https://www.facebook.com/financnisprava
7. https://www.instagram.com/financnisprava...
8. https://twitter.com/financnisprava
9. https://www.linkedin.com/company/financn...
10. https://youtube.com/@FinancniSpravaCR
11. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
12. http://www.mojedane.cz/
13. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
14. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
15. https://www.facebook.com/financnisprava
16. https://www.instagram.com/financnisprava...
17. https://twitter.com/financnisprava
18. https://www.linkedin.com/company/financn...
19. https://youtube.com/@FinancniSpravaCR

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Václav Baláček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.