Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiři Weiss prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Povinný subjekt: Ministerstvo financi

Vážený pane, Stanjuro, můžete mi prosim vysvětlit podstatu ,,daně z nemovitosti,, Koupil jsem si pozemek za zdaněné peníze,materiál na stavbu domu za zdaněné penize,mam zdaněnou elektřinu,plyn,vodu,odvoz odpadu. Na vsechno na co se doma podívám je zdaněno. Nechápu proč bych vám měl ještě platit za to,že jsem si dovolil postavit si dům.
A nepište mi prosím,že je statní rozpočet v mínusu, to mě absolutně nezajímá. Já ten dluh neudělal!!

S přátelským pozdravem,
Ing. Jiří Weiss

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve vìci „Žádost o informace podle dotaz - Daò z
nemovitosti“ bylo dne 15.03.2023 20:07:11 doruèeno na elektronickou adresu
[1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod jednoznaèným identifikátorem (PID):
MFCRDXDHNP.

Tato zpráva potvrzující doruèení datové zprávy není potvrzením splnìní
náležitostí podání podle jiných právních pøedpisù. V pøípadì zjištìní, že
datová zpráva nemá pøedepsané náležitosti, nebo trpí-li jinými vadami,
bude podavatel vyzván k jejich odstranìní, k èemuž mu bude poskytnuta
pøimìøená lhùta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na nìj.

Ministerstvo financí ÈR

Hello,

The electronic submission for „Žádost o informace podle dotaz - Daò z
nemovitosti“ was delivered on 15.03.2023 20:07:11 to the e-mail address
[2]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] and registered under the following unique identifier
(PID): MFCRDXDHNP.

This message confirming the delivery of the data message is not
confirmation that it meets the requirements for a submission under other
legal regulations. If it is found that the data message does not have the
prescribed requisites or that it suffers from other defects, the submitter
will be asked to remove them and will be given a reasonable amount of time
to do so.

This confirmation was generated automatically. Please do not reply to it.

Ministry of Finance of the Czech Republic

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]
2. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

1 příloha

Vážený pane,

v příloze e-mailu Vám zasíláme dopis Ministerstva financí, který se
vztahuje k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

S pozdravem

Mgr. Markéta Kovandová
odbor Vnější vztahy a komunikace

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiři Weiss prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.