Cyklotrasa A50/A500, úsek „historické cesty Blatovská alej“ č. Akce 2950149

Dotaz byl úspěšný.

Újezdský STROM

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Dobrý den,

žádáme vás o následující informace k projektu Cyklotrasa A50/A500, úsek „historické cesty Blatovská alej“ č. Akce 2950149:

1. Žádáme o poskytnutí části dokumentace, z níž by bylo patrné umístění a rozsah plánované stavby.

2. Žádáme o informaci, zda již bylo zahájeno územní řízení k projektu (samostatné nebo sloučené) a případně poskytnutí žádosti.

3. Žádáme o informaci, zda z rozsahu projektu vyplývá povinnost vést řízení o povolení kácení dřevin
3.1. v kat. území Újezd nad Lesy
3.2. v kat. území Koloděje
Pokud již bylo zahájeno, žádáme o veškeré podklady včetně žádostí.

4. Žádáme o informaci, jaké jsou plánované zásahy do stávající zeleně.

5. Žádáme o informaci, kde a v jakém rozsahu bude realizována náhradní výsadba.

6. Žádáme o informaci, jaká budou realizována kompenzační opatření pro volný pohyb a přirozené úkryty divoké zvěře, zvláště drobných savců a ptáků.

Požadované informace prosíme zašlete datovou schránkou spolku Újezdský STROM: cumj26m

Děkujeme, s pozdravem
Újezdský STROM
MUDr. Zita Kazdová

V Praze dne 11.12.2017

Siegel Karel, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

7 příloh

Vážená paní doktorko,
k Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zák. č. 106/1999 Sb. v aktuálním znění zasílám připojené dokumenty a komentář, který jsem obdržel od specializovaného pracoviště naší společnosti.
S pozdravem

JUDr. Karel Siegel
Vedoucí právního oddělení

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
Tel: +420 257 015 424
e-mail: [emailová adresa]
www.tsk-praha.cz

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.
Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či jakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy, a ani jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoliv ústní smlouvy je vyloučeno.
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

ukázat citované pasáže