Cyklostezka Dolní Břežany.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obec Dolní Břežany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
žádám Vás o zaslání výhradně elektronickou cestou těchto informací a kopií dokumentů k jednotlivým bodům v daných věcech níže uvedených souvisejících, případně i jen odkazu k jejich případnému stažení:

1) Kdy a jakým způsobem byla umístěna a povolena stavba /kopie dokumentu/ cyklostezky (dále je „stavba“) na pozemcích parc. č. 260/1, parc. č. 259/1 a 259/2 vše v katastrálním území Dolní Břežany, ulice Ke Kapličce v Dolních Břežanech.

2) Z jakých podkladů /kopie dokumentů/ v rozhodování příslušný správní orgán vycházel.

3) Jakou formou a kdy, byli vlastníci pozemků parc. č. 260/1, parc. č. 259/1 a 259//2 vše v katastrálním území Dolní Břežany, ulice Ke Kapličce v Dolních Břežanech, o stavbě na jejich pozemcích informováni, /kopie dokumentů/ tzn. jakým způsobem jim byly písemnosti ve věci doručovány /kopie doručenek/. Pokud má rozhodnutí správního orgánu založit, změnit nebo zrušit právo nebo povinnost anebo prohlásit, že právo nebo povinnost mají nebo nemají se doručuje jednotlivě (§ 27 odst. 1 správního řádu).

4) Jakým způsobem byly vypořádány vlastnické vztahy k těmto výše uvedených pozemkům, /kopie dokumentů/ což je nezbytné pro rozhodování správních orgánů, resp. pro umísťování a povolování staveb na cizích pozemcích. Vlastníkům je známo, že u veřejně prospěšných staveb lze umísťovat stavby na cizích pozemcích v souladu platným územním plánem obce a se zákonem. U povolování staveb na cizích pozemcích však musí být vlastnické vztahy k pozemkům vypořádány.

Podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích se v případě, kdy změna kategorie nebo třídy pozemní komunikace vyžaduje změnu vlastnických vztahů k pozemní komunikaci, může příslušný silniční správní úřad vydat rozhodnutí o změně kategorie nebo třídy pouze na základě smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené pozemní komunikaci uzavřené mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem /kopie dokumentů/.

Odpověď žádám výhradně v elektronické podobě.
Shalom,
Vít Veselý

podatelna Obec Dolni Brezany, Obec Dolní Břežany

3 přílohy

Dobrý den,
v příloze posíláme odpověď na Vaší Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Přeji krásný den

________________________________

Peková Žaneta
asistentka starosty

Obec Dolní Břežany

5. května 78, 252 41 Dolní Břežany
tel.: +420 241 910 628, +420 736 610 101
e-mail: [emailová adresa], web: www.dolnibrezany.cz

www.facebook.com/ObecDolniBrezany

________________________________

ukázat citované pasáže