kohlerová olga

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Si 3927/2023 Zdvořile Vás žádám o opravu ve veřejném rejsříku ,IČO ,2819571.
1.obdržela jsem výmaz,pověřeného vlastníka ke dni 5.ledna 2024..
Na základě sdělení soudu,mi bylo sděleno.Ve sbírce listin je založen doklad zápis ze shromáždění ze dne 17.12.2015 (t.j.poslední volba předsedy).
2 pravděpodobně omylem došlo,dne 5.ledna 2024 k dalšímu zápisu,,Den vzniku funkce pověřeného vlastníka ! Dne 23,listopadu 2021,i přesto že se žádná volba pověřeného vlastníka nekonala,bez právních dokladů !
Děkuji za opravu ve veřejném rejsříku

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Chybová zpráva" s
evidenčním číslem e0ed33bb-d336-4d0a-bb4c-5421a8a7881e a s běžným číslem
12219/2024 bylo doručeno dne 12.01.2024 00:27:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

Žadatelka o informace podle InfZ

 

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9669 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9669 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]

kohlerová olga

Povinný subjekt: Městský soud v Praze

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Prosím předejte to poradenskému týmu v Otevřete, posoudí postup ve Vašem případě.

Rád bych požádal o přehodnocení přístupu Městský soud v Praze k vyřízení mé žádosti 'Chybová zpráva'.
č.j. Si 3027/2023
Ústavní soud ve svém rozhodovací činnosti rovněž opakovaně zdůraznuje,že podle čl. 1.odst.1-Ústavy je Česká republika právním státem založeným na úctě k právům a svobodám člověka a občana, Bez jasnosti a určitých pravidel nejsou naplněny základní charakteristicky práva a tak nejsou naplněny základní práva a tak nejsou uspokojeny požadavky právního státu,především ústavněprávním předpisům,jakož i právní jistotu,je nutno klást i na právní akty,zvláště při pochybném soudním rozhodnutím
Chybové informace,které neodpovídají zákonům pro SVJ
1. dne 24.10. 2023 jsem podala žádost podle zákona č.106/1999 Sb.,Požadovala jsem poskytnutí informaci,ke společenství jednotek.IČO 2819581, kdo vykonává funkcu předsedy ,od roku 2020,ve sbírce listim,volba předsedy neuvedena.
Sdělení od referentky správy soudu.
Ve spise pod sp,zn, S 8344 Společenství pro dům,IČ,281 95 981,nebyla dohledána informace o volbě nového předsedy, Ve sbírce listin je založen doklad,zápis ze shromáždění ze dne 17.02.2015,kdy došlo k opětovně volbě do funkce předsedy SVJ (tj, .poslední volba předsedy společenství )
Dne 1,11.2023 bylo společenství ( pověřený vlastník) vyzváno ke lhůtě 30 dní zjednání nápravy,tj,předložení zápisu ze schůze ne které došlo k volbě předsedy. K nápravě pověřeného vlastníka nedošlo,na výzvu Městského soudu nereagoval !

2, dne 03.12:2023 jsem podala opětně žádost kdy bude proveden bude výmaz předsedy) SVJ.stále pověřeného vlastníka,
Sděleni od referentky správy soudu
V řízení vedeném pod sp.zn. 83444 byl pověřený vlastník (předseda) vyzván ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení k zaplacení soudního poplatku za návrh na změnu údajů zapsaných ve veřejném rejstřiku.Po provedené úpravě bude změna údajů ve veřejné, rejstříku následně provedena,
Pan pověřený vlastník ,pokutu zaplatil 2000,- Kč z účtu na správu domu,což je protiprávní,
3, Chybová zpráva,odesláno k Městskému soudu,dne 11.1:2024.Zdvořile Vás žádám o opravu ve veřejném rejstíku ,obdržela jsem výmaz pověřeného vlastníka ke dni 05.01.2024,Na základě soudu mi bylo sděleno.Ve sbírce listin je založen doklad,zápis ze shromáždění ze dne 17.12 2015 tj
poslední volba předsedy,
Den vzniku funkce pověřeného vlastníka ,dne 23.11.2020 ,opětně dne 05.01.2024 zvolen do funkce pověřeného vlastníka.,což je velni zavádějící a mimo zákony do zápisu do veřejného rejstříku,Zápis o shromáždění SVJ ze dne 23,11,2020 v rejstřiku neuveden i když je lhůta 30 dní zaslat podklady,Zápis se objeví za tři roky.Zápis ze shromáždění najedbou dojde k soudu po třech letech,,kde je uvedeno,že schůze potvrzuje Roberta Hyna ve funkci pověřeného předsedy, rejsříku zapsáno pověřený vlastník Výsledek voleb .Žádný zápis o volbě s podpisy spoluvlastníků jednotek soud neobdržel, Písemně rozešle pozvánky spoluvlastníkům jednotek 15 dní před dnem shromáždění,kde je uveden program zasedání,v programu je zápis odsouhlasení změn ve vedení,ma schůzy byl jako první bod, Ukončení funkce pana předsedy(pověřého vlastníka) ukončit výkon své funkce a správu společných částí Bytového domu a společné pozemkové parcely přenechat svému nástupci,
Pověřený vlastník SVJ zde vyzval přítomné členy SVJ k návrhům na doporučení osoby-subjektu,který by jej ve správě nemovitosti mohl nahradit. Zápis proveden též advokátem,JUDr,Richardem Nigrinim,který mě na shromáždění zastupoval a odeslán panu Ing.Mgr.T.Vítkovi,zástupcovi pana pověřeného vlastníka též,firmy Fast finance Gorosan Kypr.,

3, Stanovy SVJ ,změny ,podle NOZ od 2014 .s 1205 odst 1 .oz ,že statutárním orgánem je předseda společenství.Občanský zákoník,tedy nahrazuje pojem pověřený vlastník.
V Stanovách SVJ Havanská je uvedeno ,SVJ zastupuje výbor, nebo předseda společenství,zápis o pověřeném vlastníkovi ve Stanovách nenajdete,
Vzhledem k tomu,že v minulosti nedošlo od roku 2007.-2012 k žádné odeslané závěrce rejstříkovému soudu, Veškeré příjmy na správu domu zmizely,Žádám Městský soud o spravedlivý zápis podle zákonů České republiky,bez podvodů , Výmazu z veřejného rejstříku neexistujícího pověřeného vlastníka pana Roberta Hyana !
Bez jasnosti a určitosti pravidel nejsou naplněny základní práva , tak nejsou ani uspokojeny požadavky právního státu,

Úplná historie mého dotazu a celá korespondence s ním spojená je k dispozici zde http://infoprovsechny.cz/request/chybova...

S přátelským pozdravem,

kohlerová olga

Městský soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Chybová
zpráva" s evidenčním číslem c0f05e74-6296-4ae7-bb20-b44d8aa4eac1 a s
běžným číslem 46856/2024 bylo doručeno dne 12.02.2024 21:10:08.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Městský soud v Praze

══════════════════════════════════════════════════════════════════════════

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

kohlerová olga

Povinný subjekt: Sedláčková Marcela

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane, Žádám o přehodnocení ,přístupu Městského soudu v Praze k vyřízení mojí žádosti o informaci." Chybová zpráva" č.j, Si 3027/2023
Ústavní soud ve své rozhodovací činnosti ,rovněž opakovaně zdůraznujě,že podle čl 1.odst 1-Ústavy
je Česká republika právním státem,založeným na úctě k právům a svobodám občana.Bez jasnosti a určitých pravidel nejsou naplněny,základn práva a tak nejsou uspokojeny požadavky právního státu.
Je nutno klást i na právní akty.,zvláště při pochybném soudním rozhodnutím.
Pochybný zápis do veřejného rejsříku
-----------------------------------------------
1. dne 24.10.2023 jsem podala žádost o informaci,podle zákona č.106/1999 Sb,
Informace ,ke společenství jednotek ,IČ 281 95 981 s žádostí o informaci,také,spoluvlastníci
jednotek nevědí kdo vykonává funkci předsedy společenství, V prosinci 2020 skončila
pětiletá funkce pověřeného vlastníka (předsedy společenství).
Sdělění od referentky správy soudu,pani Ireny Macoszkové.
Ve spise pod sp.zn. S 8344 , Společenství pro dům , IČ, 281 95 981,
Nebyla dohledána informace o volbě nového předsedy, SVJ , Ve sbírce listin je poslední
doklad ze shromáždění ze dne 17.02.2015,kdy došlo k opětovné volbě předsedy SVJ, do sbírky
listin zapsáno ( pověřený vlastník)
Dne 1.11.2023 byl pověřený vlastník ,vyzván ke lhůtě 30 dní , zjednání nápravy,tj, předložení
zápisu ze schůze na které došlo k volbě předsedy.
K nápravě povřeného vlastníka nedošlo .Na výzvu Městského soudu nereagoval !

2, dne 03.12.2023 jsem opětně podala žádost,kdy bude proveden výmaz pověřeného vlastníka ze
sbírky listin,
Sdělení od referentky soudu ,pani Ireny Macoszkové
V řízení vedeném pod sp.zn. 83444 byl pověřený vlastník vyzván ve lhůtě 15 dnů od doručení
usnesení k zaplacení soudního poplatku za návrh na změnu údajů zapsaných ve veřejném
rejstříku.Po provedené úpravě bude změna údajů ,následně provedena .
Pan pověřený vlastník zaplatil pokutu z účtu SVJ,
3. Chybová zpráva,odesláno k Městskému soudu. Na základě soudu jsem obdržela informaci ,,že
byl proveden výmaz předsedy ( pověřeného vlastníka) ke dni 05.01.2024. a opětně dne 05,01,
2024 zapsán do veřejného rejstříku,jako pověřený vlastník

Pan pověřený vlastník po třech letech zaslal zápis o shromáždění SVJ ze dne 23,11.2021. ,kde je
uvedeno ,že schůze potvrzuje pana Roberta Hyna ve funkci pověřeného vlastníka.V spisovně
Rejstříkového soudu ,nebyl dohledán ,zápis o volbě z 23:11:2021 předsedy společenství.Jako
první bod,sdělil pan R.Hyan, Ukončení výkonu své funkce a správu společných částí bytového
domu a společné parcely,přenechat svému zástupci.
Pan pověřený vlastník SVJ vyzval přítomné členy SVJ k návrhům subjektu,který by jej ve správě
nemovitosti nahradil,Zápis ze shromáždění provedl,advokát, JUDr,R, Nigrini,který mě na
shromáždění zastupoval .Zápis odeslal ,panu ,Ing.Mgr,Tomáši Vítkovi,který od roku 2012
za vysoké odměny zastupuje,pověřeného vlastníka, neurčité účetnictví,disponování s účtem
SVJ, Pan Vítek zastupuje,též firmu,fast finance Gorosan Kypr, a měl by mít znalosti ,že lhůta ,
zápisu k odeslání k Rs, je třicet dní k zaslání podkladů. a ne zaslat zápis po třech letech.

Muselo dojít k chybě vzhledem k tomu,že pan R.Hyan ,byl opětně zapsán ke dni 05,01,2024
do veřejného rejstříku jako pověřený vlastník, Žádám informaci z jakého důvodu nebyl
proveden výmaz,pověřeného vlastníka,
Bez jasnosti a určitosti pravidel,nejsou naplněny zájladní práva,tak nejsou uspokojeny
požadavky právního státu,

)

S pozdravem,

kohlerová olga

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

Pro e-mailové podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[1]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

Marcela Sedláčková

Vedoucí oddělení elektronické komunikace

Městský soud v Praze

 

ukázat citované pasáže

Sedláčková Marcela, Městský soud v Praze

2 přílohy

Odesílatel:

Městský soud v Praze

Spálená 2

112 16 Praha 2

 

Adresát:

žadatelka

 

 

 

Adresa pro doručení:

[1][FOI #9669 e-mail] ??

 

 

 

VÝZVA: Soud Vás v souladu s § 19 odst. 8 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, v platném znění, vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy.
Nebude-li  převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, soud Vám
písemnost doručí, jako byste o doručení na elektronickou adresu
nepožádal/a (§ 19 odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

Odpověď na tento e-mail je pouze potvrzením doručení, pro jiné e-mailové
podání k soudu je NUTNÉ použít oficiální adresu soudu:
[2]Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail], jinak nebude podání zpracováno.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[FOI #9669 e-mail] ??
2. mailto:Instituce [Městský soud Praha vyžaduje e-mail]